Banking / Finance Jobs 1,113 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
26 January 2020
Job ID: BK-181547
ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อหาผู้มีความต้องการใช้สินเชิ่อ เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงิน  
 • รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอสินเชื่อให้ครบถ้วนตามนโยบายสินเชื่อ และจัดทำแฟ้มสินเชื่อให้เรียบร้อยเพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เจรจาต่อรองเพื่อกำหนดเงื่อนไขสินเชื่อ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้กรอบนโยบายสินเชื่อของบริษัท  
 • ประสานงานและให้ข้อมูลที่สำคัญกับฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ เพื่อจัดทำคำขออนุมัติสินเชื่อ (Credit pack) 
 • สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนคำขออนุมัติสินเชื่อ และให้เป็นไปตามที่ตกลงกับลูกค้า  
 • รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า ซึ่งรวมทั้งนายหน้า ผู้พัฒนาโครงการ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำบันทึกการติดต่อกับผู้ขอสินเชื่อ เพื่อเป็นหลักฐานจัดเก็บไว้ในแฟ้มสินเชื่อ (เช่น correspondent) 
 • จัดทำรายงานประจำเดือน/ไตรมาส/ปี ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งให้กับผู้บังคับบัญชา
 • ติดตามความคืบหน้าของผลการอนุมัติสินเชื่อ และแจ้งให้กับผู้ขอสินเชื่อได้ทราบในเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการจัดเตรียมสัญญา การลงนาม กำหนดการทำนิติกรรมทุกชนิด ตลอดจนบทสรุปของนิติกรรม      
 • สอบทานความถูกต้องของสัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ว่าเป็นไปตามผลอนุมัติ 
 • จัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายทั้งหมดภายในหน่วยงาน 
 • จัดฝึกอบรม/เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถที่ยังต้องพัฒนาและปรับปรุง
 • มีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการตลาด  
 • ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามผลการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่ค้างเกินกำหนด  
 • ดำเนินการกับสินเชื่อที่ครบกำหนดชำระ ในเรื่องการเสนออนุมัติต่ออายุวงเงิน สินเชื่อใหม่ หรือปิดวงเงิน
 • รวบรวม feedback จากผู้ใช้สินเชื่อ และนำมาจัดทำเป็นรายงานเพื่อเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงด้านบริการและผลิตภัณฑ์ต่อไป   
 • รายงานผู้บังคับชาในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปที่ตกลงกันไว้ก่อนล่วงหน้า   
 • จัดทำคำพิจารณาสินเชื่อ ตลอดจน presentation กรณีไม่ต้องพิจารณาหลักประกันหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสินเชื่อ และนำเสนอต่อกรรมการผู้เกี่ยวข้อง  
 • รักษากฎระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหยุดความพยายามในการการขาดงานโดยใช้ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น
 • จัดฝึกอบรมหรือจัดหาหลักสูตรภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี   
 • พิจารณาและประเมินผลงานประจำปีของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม และรอบด้าน 
 • บริหารจัดการทีมงานให้งานปล่อยสินเชื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 
 • บริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานก่อนนำเรื่องรายงานสู่ผู้บังคับบัญชา  
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ตามนโยบายขององค์กร         

 Attractive remuneration package and welfare including career advancement opportunity will be           provided to the right candidate commensurately to working experiences and qualifications such as :

 Bonus

 • Medical Fee (OPD, IPD)
 • Life /Accident Insurance
 • Annual Check-up
 • Provident Fund
 • Saving Cooperative
 • Social Security
 • Funeral ceremony allowance
 • Uniform
Interested candidates please send application letter with your resume stating full qualifications, experience, current as well as expected remuneration and a recent photograph to an e-mail address below.

 

MBK GUARANTEE COMPANY

444 8flr., Phayathai Road, Wangmai, Patumwan,

Bangkok 10330 Thailand.

Tel: 0-2853-7223 , 0-2853-7217

Fax: 0-2853-7000

Website: www.mbkg.co.th
Apply Now

Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time, Permanent
 • Career Level:
  Senior Level
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  7 years
 • Job Functions:
 • Company Industry:
  Property Development
 • Location:
  Phayathai, Bangkok, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Benefits:
 • Five-day work week
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Travel allowance
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

MBK Guarantee Co., Ltd.
MBK Guarantee Co., Ltd. (MBK-G) started operations in 2008, with a registered capital of THB 500 million. We are a wholly owned subsidiary of the MBK Group, one of the leading shopping mall operators in Thailand. MBK-G- is pioneering the foreign home loan market, offering something that no other banks can do. MBK-G’s staffs are native speakers in Thai and English. The Contract is written in Thai with English translation provided, to ensure fairness and transparency to non-Thais. Products MBK-G is a pioneer and the market leader of financing for foreigners who wish to buy property in Thailand. MBK-G grants both short term and middle term loans for customers who require additional cash flow with liquidated collateral, regardless of the size, including hotels, apartments, land blanks, and golf courses. Only property in prime areas can be considered, such as The Bangkok Metropolitan region or key resort provinces/areas such as Chiang Mai, Udon Thani, Khon Kaen, Chonburi, Petchaburi, Prachuap Khiri Khan, Phuket and etc.

Is this your company? Claim it now!