Civil Services Jobs 15 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

18 January 2019
Job ID: BK-32163
Job Opening at the Turkish Embassy in Bangkok Driver Post/เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

Job Opening at the Turkish Embassy in Bangkok Driver Post

 

Turkish Embassy in Bangkok is seeking an individual for the position of Driver.

 

Open to:

-          All interested candidates

 

Opening Date:

-          18 January 2019

 

Closing Date:

-          Until the position is filled

 

Basic Functions of the Position:

-          To drive Embassy vehicles, to assist in making bill payments, sending documents, parcels, to pick up delegates from the airport, hotel etc.

 

Working Hours:

-          It’s a full time job for long term.

-          40 hours per week (Monday to Friday).

-          Working hours will be specified by the Embassy according to needs.

-          The employee must be able to work on the evenings, weekends, early mornings, on official holidays when necessary.

-          In exchange of every 8 hours of overtime working, 1 day leave will be granted.

 

The Qualifications Required:

-          Driving license: A valid driving license for the vehicles (car, van and motorbike) at least 3 years old.

-          Experience/knowledge: Knowledge of motor vehicle operations, familiarity with the city of Bangkok, ability to recognize and solve problems, to interact with the public in a professional manner at all times, ability to safely operate a motor vehicle and motorbike.

-          Education: High school or equivalent or university graduate.

-          Language: Fluency in Thai Language. To be able to communicate in English (speaking and reading) (will be interviewed by the Embassy)

-          Citizenship: Thai citizen

-          Age: Below 40.

-          Health: To be able to obtain a full medical health certificate.

 

Salary:

-          760 USD

 

Required Documents for the Job Application:

-          A resume / curriculum vitae

The resume / curriculum vitae must include the following information:

 

o   Photograph

o   First, middle and last name

o   Birth date and birth place

o   Current address

o   Contact numbers: Mobile (GSM) and house or work phone

o   Citizenship status

o   Education background

o   Language skills

o   Work experience

o   References

o   The reason to apply for the Embassy job.

 

-          Copy of graduation certificate (education)

-          Copy of the driver’s license

-          Copy of ID Card

 

Application:

-          The applications will be processed by the Embassy and the selected candidates will be called for interview.

-          Please note: Short listing and interviews will be completed within eight weeks. Please assume that your application has been rejected or the position has been filled if you have not heard from us within eight weeks.        

 

 

 

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ  ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

 

เปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครแก่บุคคลทั่วไป 

 

วันเปิดรับสมัคร:

-          18 มกราคม 2562

หมดเขตรับสมัคร:

-          จนกว่าจะได้พนักงานในตำแหน่งที่เปิดรับ

หน้าที่  :

-          ขับรถยนต์และจักรยานยนต์ของสถานทูต ดูแลเรื่องการชำระค่าสาธารณูปโภค ส่งเอกสารและพัสดุ รับส่งผู้แทนฯจากสนามบิน โรงแรม และสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ชั่วโมงทำงาน

-          เป็นพนักงานประจำ ระยะยาว

-          สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง (วันจันทร์ถึงวันศุกร์)

-          ชั่วโมงทำงานจะถูกระบุตามความจำเป็นของสถานทูต

-          สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ในตอนเย็น วันหยุดสุดสัปดาห์ ตอนเช้า วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามความจำเป็นของสถานทูต

-          หากทำงานล่วงเวลาครบ 8 ชั่วโมงของการทำงาน สามารถลาหยุดได้ 1 วัน

คุณสมบัติ

-          มีใบอนุญาตขับขี่สำหรับขับขี่รถยนต์  รถตู้  และจักรยานยนต์  ที่มีวันหมดอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี

-          มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับยานพาหนะ ขับขี่ยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยและมีความชำนาญเส้นทางการเดินทางในกรุงเทพฯ  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  มีทักษะทางด้านการสื่อสารและมารยาททางสังคม

-          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ระดับปริญญา

-          สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างชัดเจน และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งอ่านและเขียน โดยจะมีการสัมภาษณ์กับทางสถานทูต

-          สัญชาติไทย

-          อายุต่ำกว่า 40 ปี

-          สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมทั้งมีใบรับรองการตรวจสุขภาพ

เงินเดือน

-          760 เหรียญ (US ดอลลาร์)

เอกสารประกอบการสมัคร

-          CV/ resume ที่ประกอบด้วย

 • รูปถ่าย
 • ชื่อจริงและนามสกุล
 • วันเกิด และสถานที่เกิด
 • ที่อยู่ปัจจุบัน
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • ระบุสัญชาติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ทักษะทางภาษา
 • ประสบการณ์การทำงาน
 • บุคคลอ้างอิง
 • เหตุผลในการสมัครงานตำแหน่งนี้
 • -          เอกสารฉบับสำเนาประกอบด้วยเช่นสำเนาประวัติทางการศึกษา, สำเนาใบขับขี่, สำเนาบัตรประชาชน

  ช่องทางการสมัครงาน

  -          เอกสารการสมัครงานจะผ่านการคัดเลือกผ่านทางสถานทูตและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งผ่านทางโทรศัพท์

  -          การคัดเลือกและการสัมภาษณ์จะใช้เวลาภายใน 8 สัปดาห์ ในกรณีที่ไม่ได้รับการติดต่อจากทางสถานทูต ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์นั้นหมายถึงผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือก หรือตำแหน่งที่สมัครได้รับการบรรจุแล้ว


  Job Details:
  • Employment Type:
   Full Time, Contract
  • Career Level:
   Entry Level
  • Required Qualification:
   High School Certificate
  • Required Experience:
   3 years
  • Job Functions:
  • Location:
   Huaykwang, Bangkok, Thailand
  • Salary:
   Salary negotiable