Civil Services Jobs 92 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
03 April 2020
Job ID: BK-204509
Strategy & Planning Officer/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

วางแผน วิเคราะห์ และจัดทำงานยุทธศาสตร์ งานกลยุทธ์ งานวางแผน และงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวัง และเป้าหมายความสําเร็จของสถาบัน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • วางแผน วิเคราะห์ และพัฒนา การดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์สถาบันฯ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวัง และเป้าหมายความสําเร็จของสำนัก โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของสถาบัน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 • วิเคราะห์ พัฒนา และจัดทำ กระบวนการจัดทำเก็บข้อมูลระบบการติดตามและประเมินผล
 • ควบคุม ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กําหนดไว้
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถาบัน เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกำหนดนโยบาย และเป้าหมายของสถาบัน
 • ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลัก นโยบายของสถาบัน และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน หรือแผนการดำเนินงานให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบัน
 • ควบคุม ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาแต่ละหน่วยงาน ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดไว้
 • บริหาร ติดต่อ และประสานงานนโยบายของสถาบันกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบันเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

 • ติดต่อ ประสานงานกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
 • พัฒนาการกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และได้ตามมาตรฐาน เพื่อมุ่งให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์สูงสุด
 • พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อตำแหน่งงานนั้นๆ
 • สนับสนุน และส่งเสริมการนำทักษะความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในงาน เพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และยั่งยืน
 • ยอมรับ และร่วมมือกับผู้อื่นในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้านนโยบายต่างๆ ของสถาบันเป็นไปอย่างราบรื่น ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้   

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • การศึกษา:ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขา :เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์:  5 - 7  ปีด้าน : การบริหารโครงการ การวางแผนกลยุทธ์องค์กร หรือ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการวัดผล   

 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบัน และแผนงานย่อย - ระยะเวลา/ คุณภาพ
 • การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา/ คุณภาพ
 • ความสำเร็จของงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรประจำปี (เปลี่ยนไปตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละปี)
Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Overtime pay
 • Flexible working hours
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (Public Organization)
Is this your company? Claim it now!