Sciences, Lab, R&D Jobs 551 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
26 November 2018
Job ID: BK-997
R&D Cosmetic

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • คิดค้น วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ
 • วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
 • หาแหล่งวัตถุดิบที่มีมาตรฐานและสารใหม่ที่น่าสนใจในการพัฒนาสินค้า
 • วางแผนการพัฒนาตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ทดลองทำผลิตภัณฑ์และทดสอบกับผู้บริโภค
 • ตรวจสอบ ดูแลและกำหนดคุณลักษณะของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการประสานระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายวิจัยเพื่อให้มั่นใจว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามที่วางแผนไว้

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องสำอาง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารกับบุคคล มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น คล่องแคล่ว ว่องไว
 • ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีความรู้ด้าน ISO/GMP หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางที่ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

สวัสดิการ :

 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์, นักขัตฤกษ์)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เที่ยวประจำปีและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • สิทธิในการซื้อเวชสำอางในราคาพนักงาน
 • สิทธิในการทำหัตถการทั่วไป, หัตถการประเภทเลเซอร์ และการผ่าตัดศัลยกรรมในราคาพนักงาน
 • สิทธิค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา
 • สิทธิค่าเล่าเรียนบุตร
 • สิทธิเบิกค่าเดินทาง
 • สิทธิในการยื่นเรื่องขอทำศัลยกรรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • โบนัสประจำปี และค่าตอบแทนพิเศษ (ตามตำแหน่งงาน)
 • สิทธิในการขอเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ (ทั้งภายในและนอกบริษัทฯ)

 AESTHETIC SOLUTION CO., LTD.
(Park Avenue) 126/19-20 Soi Ekamai,
Klongtonnua, Vadhana,
Bangkok
 10110


Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Medical insurance
 • Dental insurance

AESTHETIC SOLUTION CO., LTD.