Admin & HR Jobs 850 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
05 July 2020
Job ID: BK-228382
5980 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / HR Manager – ยานนาวา

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / HR Manager – ยานนาวา

THAI NATIONALS ONLY

฿ 30 000 - ฿ 40 000 รายเดือน

กรุงเทพมหานคร - ยานนาวา

รองรับใบอนุญาตการทำงาน: ไม่ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครที่นี่: https://www.start.co.th/job-ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล-hr-manager-ยานนาวา-5980

 

ลักษณะงาน

 

เวลาทำงานอื่น : จันทร์-พฤหัสบดี 08.30-19.00น. วันศุกร์ 08.30-18.00

 

1. งานวางแผนบริหารงานบุคคล โดยบริหารงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

2. งานคัดเลือกและสรรหา โดยวางแผนอัตรากำลังคน วิธีการสรรหา การคัดเลือก และจัดทำ JD เพื่อให้ได้พนักงานตรงตาม Spec. และทันเวลา

3. งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยสำเร็จ เปรียบเทียบตรวจสอบและให้คำปรึกษา แนะนำผู้บริหารเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับภายนอกได้

4. งานพัฒนาและฝึกอบรม โดยการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม ดูการปฎิบัติตามข้อกฏหมาย พรบ.ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถของบุคลากร และปฎิบัติตามที่ข้อกฎหมายกำหนด

 

6. งานพัฒนาองค์การด้านกลยุทธ์ โดยบริหารการจัดการโดยให้คำปรึกษาต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

7. บริหารจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

8. งานอาคารและสถานที่ โดยบริหารจัดการ แก้ไขปัญหา และหาแนวทางป้องกันเพื่อให้เกิดความสะอาดและความสะดวกในการใช้งาน

9. งานบริการรับ-ส่งเอกสาร โดยบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถรับ-ส่งเอกสารได้ทันเวลา และเกิดความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานต่างๆ

10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

 

** สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่เข้าใจ

1. ปริญญาตรี การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ้นไป และผ่านงานระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. สามารถใช้โปรแกรม Tiger soft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เคยผ่านงาน หรือได้รับการอบรมหลักสูตรจ.ป.วิชาชีพ หรือได้รับวุฒิบัตร Professional Safety Officer จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

5. มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO 9000

6. มีความรู้ด้านกลยุทธ์งานพัฒนาองค์กร เช่น SWOT,KPI,COMPETENCY,JOB DESCRIPTION ฯลฯ

7. มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน

8. มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์

9. มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติส่งเสริมคนพิการ

10. มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

สวัสดิการ

 

โบนัสจากผลงาน

ประกันสุขภาพ

สวัสดิการอื่น ๆ

 

สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

ประกันสังคม

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

ตามข้อตกลงของบริษัท

 

สวัสดิการอื่นๆ

1. ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน)

2. ปรับเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน)

3. เบี้ยขยันต่อเดือนสูงสุด 2500 บาท (มีสิทธิได้รับตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าทำงาน)

4. เบี้ยขยันพิเศษประจำปี

5. เงินกู้ยืมพนักงาน , เงินเบิกล่วงหน้า

6. โบนัส (ปี 2559 บริษัทฯ จ่ายโบนัสสูงสุด 2.5 + เงินพิเศษ)

7. ข้าวเปล่า (สำหรับพนักงานที่ประจำโรงงาน)

8. ชุดฟอร์มบริษัท (บางตำแหน่ง)

9. ตรวจสุขภาพประจำปี

10. สิทธิลาพักผ่อนประจำปี (เพิ่มขึ้นตามตำแหน่งงาน และอายุงาน)

11. เงินช่วยเพื่อการสมรส, การฌาปนกิจ (พ่อ,แม่,ลูก,), การอุปสมบท

12. สิทธิวันลาเพื่อการสมรส, วันลาเพื่อการจัดงานศพ, วันลาเพื่ออุปสมบท และสวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายแรงงาน

13. กระเช้าเยี่ยมไข้ (กรณีพนักงานนอนโรงพยาบาล)

14. สวัสดิการการรับขวัญบุตร

15. ของขวัญวันเกิดพนักงาน

16. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และแจกของรางวัล

17. เบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปต่างประเทศ + ประกันภัยการเดินทาง

18. ส่งอบรมเพื่อพัฒนาความรู้

 

 https://www.start.co.th/job-ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล-hr-manager-ยานนาวา-5980

 


Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time
 • Career Level:
  Senior Level
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  10 years
 • Company Industry:
  Advertising / Public Relations / Marketing Services
 • Location:
  Yannawa, Bangkok, Thailand
 • Salary:
  ฿30,000 - ฿40,000/mo (Salary negotiable)

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus

Start (Thailand) Co., Ltd.
https://www.start.co.th/