19 April 2022
Job ID: BK-258052
ธุรการ

-          - พิมพ์งานตามที่ได้รับมอบหมาย

-          - จัดทำหนังสือ เอกสารรายงานต่าง ๆ ให้กับทางราชการและบริษัทเอกชน

-          - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

-          - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


Job Details:

Benefits:
  • Five-day work week

บริษัท อะเบาท์ เอ แอสโซซิเอชั่น จำกัด