Jobs in Thailand 8,000 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
25 January 2020
Job ID: CH-12994
半钢结构工程师/วิศวกรออกแบบโครงสร้างยาง PCR

1.การรับผิดชอบในการกำหนดเอกสารทางเทคนิคและมาตรฐานทางเทคนิคของกระบวนการผลิตยางPCRและการนำไปใช้งาน

2.การรับผิดชอบในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่แบบกึ่งเหล็กจากการทดลองผลิตไปจนถึงเริ่มผลิตและกระบวนการผลิตกับผลิตภัณฑ์ของเสีย                                                                                                                                         

3.มีส่วนร่วมในการคัดเลือกอุปกรณ์เครื่องมือการทำงาน และการยอมรับการปรับปรุงใหม่ของแม่พิมพ์                               

4.ตามข้อเสนอแนะของตลาดดำเนินการปรับปรุงและรับผิดชอบในการกำจัดทางเทคนิคและการปรับปรุงวัตถุดิบตามที่ไม่ผ่านมาตรฐานและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของหล็ก                                                                                                       

5.มีส่วนร่วมในการระบุและจัดทำโครงการผลิตแบบลีนเข้าร่วมในการติดตามและการส่งเสริมตัวชี้วัดแบบลีนประจำปี              

6.มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและบำรุงรักษามาตรฐานการก่อสร้างรายวันและมีส่วนร่วมในการยืนยันเป็นระยะของมาตรฐานผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป                                                                                                                                      

7.มีส่วนร่วมในการจัดการและบำรุงรักษาความสมดุลแบบไดนามิกของผลิตภัณฑ์                                                          

8.มีส่วนร่วมในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ยางPCRและปรับปรุงโครงสร้างที่มีอยู่                                                           

9.มีส่วนร่วมในการสำรวจวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์กึ่งเหล็กและนำเสนอข้อเสนอแนะและคำแนะนำสำหรับการรักษา                                                                                                                                                       10.ให้คำแนะนำด้านเทคนิคและการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการตามกระบวนการทางเทคนิคอย่างราบรื่น              

11.ทำภารกิจอื่นให้เสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้นำ                                                                                

12.ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดไม่ละเมิดข้อบังคับและหยุดยั้งการละเมิดข้อบังคับของผู้อื่น

Apply Now

Job Details:
 • Employment Type:
  Permanent
 • Job Functions:
 • Location:
  Chonburi, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Benefits:
 • Overtime pay
 • Housing allowance
 • Travel allowance
 • Life insurance

Prinx Chengshan Tire (Thailand) Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!