Jobs in Songkhla 25 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
27 October 2020
Job ID: SGK-1037
Plant Manager/ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
หน้าที่/ความรับผิดชอบ:
 • กำหนด ทบทวน และปรับปรุงแผนงานในการบริหารโรงไฟฟ้าให้สอดคล้องเป้าหมายองค์กร 
 • วางแผนงานการผลิตและใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 • วางแผน กำกับดูแล และติดตามผลการบริหารงานประจำวันของหน่วยงานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • บริหารจัดการ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า 
 • กำกับดูแลพนักงานภายในโรงไฟฟ้าให้ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องต่อ Job Description ของแต่ละตำแหน่ง และ Work Instruction ของงาน 
 • กำกับดูแลกิจกรรมหลักของโรงไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหา ร่วมกำหนดแผนงานในการจัดการสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการแก้ปัญหา  
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 28-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานระดับวิศวกรภายในโรงไฟฟ้าหรือระดับบริหารโรงไฟฟ้า 3 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา การติดตามงาน และการประสานงาน
 • มีความรู้ด้านการเงิน บริหารต้นทุน และความรู้ด้านการบริหารทีม
หมายเหตุ: ผู้ที่สนใจสมัครขอให้จัดส่งคลิปแนะนำตัวความยาวไม่เกิน 2 นาที มาที่ Line 0815780811 ทั้งนี้ บริษัทขอพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งคลิปแนะนำตัวเท่านั้น
Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Medical insurance

Clover Power Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!