Production Jobs in Thailand 679 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
25 April 2019
Job ID: SK-1097
Production Manager/ผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงานแป้งข้าวสาลี (INTEQC Weat Flour Mill)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • กำหนดนโยบายและแผนงานรวมทั้งเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
 • ควบคุมดูแลการผลิตสินค้า ในโรงงาน ตั้งแต่การเข้า ของวัตถุดิบ จนถึงการส่งมอบให้ฝ่ายคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาการส่งมอบ 
 • ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการผลิต กำหนดวิธีการป้องกัน  
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่น ๆ เช่น การตลาด การขาย จัดซื้อ ให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
 • อบรมพนักงานในบังคับบัญชา เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนยุ่งยากในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การเพิ่มผลผลิตในการทำงาน สร้างแรงจูงใจในการทำงานใหกั้บผู้ใต้บั้งคับบัญชา 
 • ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้น เพิ่ม ผลตอบแทน เงินเดือน หรือโบนัส
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานการผลิตรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน สรุปผลและจัดทำ สถิติเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารลำดับต่อไป 
 • กำหนดการมีส่วนร่วมและดำเนินการประชุมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กรเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขใหได้ตามเป้าหมายของบริษัท 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีประสบการณ์ด้านการผลิตโรงงานแป้งข้าวสาลีจะพิจรณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO GMP HACCP        
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานเชิงวิชาการด้านผลิต และวิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ด้านบริหารและการจัดการ
 • ทักษะในการบริหารคน เงิน อุปกรณ์ เวลามีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการ Create งานต่างๆ   ฯลฯ
 • กล้าตัดสินใจ มีภาวะผู้นำ และสามารถปฏิบัติงานภายใตภ้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการระบบโรงงานด้านการผลิต และวางแผนการผลิตอย่างน้อย 5 ปี 
 • หากมีประสบการณ์ในด้านงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรโรงงานมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น. ประจำโรงงาน จ.สมุทรสาคร

สวัสดิการ

 • เครื่องแบบพนักงาน (เสื้อฟอร์ม)  5 ตัว
 • ประกันการทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงหรือเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน
 • ประกันสังคม
 • หอพักห้องแอร์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ 1 คน/ห้อง
 • ห้องสมุด
 • ห้องฟิสเนตออกกำลังกาย
 • การปรับค่าจ้างประจำปี(ต้องเริ่มงานก่อนวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี)
 • โบนัสตามผลประกอบการ(ต้องเริ่มงานก่อนวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี)
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • ปฏิบัติงานประจำจังหวัดสมุทรสาคร
 • อื่นๆ  ตามระเบียบของบริษัทฯ

 


Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus

INTEQC Group
  INTEQC Group  was established in 1999 to manufacture and market shrimp feed. With a solid, high-profile reputation based on experience, know-how and a technical capability, the company's main shrimp feed products: INTEQC ,NEO , WAVE ,DIAMOND, FRESH and STARTEQC. In 2007  , the new feed plant was built , to produce and market fish and swine feeds, under the brands , FISH FIRST and PERFEQC.   Company web-site   http://www.inteqcgroup.com  

Is this your company? Claim it now!