Jobs in Sapan-suang 116 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
19 July 2019
Job ID: BK-111813
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • รับผิดชอบการสรรหาและคัดเลือกใบสมัครที่ตรงกับความต้องการตามแบบฟอร์มขออัตรากำลัง โดยใช้กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรเชิงรุก
 • รับผิดชอบการสรรหาแหล่งสรรหาบุคลากรที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
 • รับผิดชอบการสรรหา การคัดเลือกใบสมัคร การสัมภาษณ์เบื้องต้น ตลอดจนการคัดเลือกร่วมกับต้นสังกัด
 • รับผิดชอบดูแลและปรับปรุงข้อมูลประกาศงานในสื่อสมัครงาน ให้สื่อไปถึงยังกลุ่มผู้หางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับผิดชอบในการจัดทำและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติพนักงานเข้าใหม่ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
 • รับผิดชอบในการจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ เกี่ยวกับการสรรหาและจ้างงาน ของสังกัดที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบดูแลและประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มงานของพนักงานใหม่

งานที่ปฏิบัติ

 • รับผิดชอบงานด้านการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรประจำบริษัทฯ ทุกตำแหน่ง ให้เป็นไปตามนโยบาย
  • งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • ลงประกาศรับสมัครงานในเว็บไซต์หางาน
  • ค้นหา Candidate จากเว็บไซต์ต่างๆ
  • สัมภาษณ์ผู้สมัครงานเบื้องต้น นัดหมายผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์กับต้นสังกัด โดยรับผิดชอบสายงานตามที่ได้รับมอบหมาย และตามสายงานที่ขออัตรากำลัง
 • ตรวจเช็คเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน จัดทำใบอนุมัติการว่าจ้าง และส่งขออนุมัติจากผู้บังครับบัญชาและผู้มีอำนาจอนุมัติ
 • จัดทำสัญญาจ้าง เตรียมเอกสารประกอบสัญญาจ้าง ตรวจสอบความเรียบร้อยในการเซ็นสัญญาจ้าง พร้อมเสนอเซ็นกับผู้บังคับบัญชาต่อไป
 • นำส่งแฟ้มประวัติพนักงานให้กับแผนกสวัสดิการและเงินเดือนเพื่อคีย์ข้อมูลพนักงานเข้าระบบ
 • แจ้งรายชื่อปฐมนิเทศพนักงานในกลุ่ม HR
 • สรุปสถิติการค้นหา Candidate จากเว็บไซน์หางาน เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการรับคน และประสิทธิภาพของเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์
 • อัพเดทและสรุป Report การรับสมัครงานในสายงานที่รับผิดชอบ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • จะต้องมีประสบการณ์ 1 ปี งานสรรหาพนักงาน เช่น พนักงานขาย, Sale, PC, Back Office
 • สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ใน กทม. หรือออกต่างจังหวัดได้ มีค่าเดินทางให้

Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time, Permanent
 • Career Level:
  Middle Level
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  3 years
 • Company Industry:
  Wholesale / Retail
 • Location:
  Sapan-suang, Bangkok, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Jay Mart Public Company Limted
บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายทั้งค้าปลีก และค้าส่งเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกรายและผู้ให้บริการเครือข่ายทุกระบบ โดยบริษัทมีสาขามากกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแบรนด์ต่างๆ และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ รวมทั้งกล้องดิจิตอล ปัจจุบันบริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีชื่อเสียงในด้านแบรนด์ " JAYMART" เป็นที่ยอมรับ ทำให้ได้รับการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการ Superbrands ให้ได้รับรางวัล ซึ่งนับเป็นบริษัทค้าปลีกมือถือเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ และได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันมา 3 ปี ซ้อน ด้วยคุณภาพของการบริหารองค์กรและการให้บริการลูกค้าเรามุ่งมั่นที่จะคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดีที่สุดต่อลูกค้า รวมถึงการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม

Is this your company? Claim it now!