Jobs in Ladprao 301 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
19 July 2019
Job ID: BK-111645
Training Manager - Restaurant Chain/ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม สายงานร้านอาหาร

Company: A restaurant chain

Responsibilities:

 • วางแผนการจัดการฝึกอบรมพนักงานด้านธุรกิจร้านอาหาร
 • ฝึกอบรมพนักงาน
 • จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม/ พัฒนาให้มีความทันสมัยเสมอ
 • ตรวจติดตาม ประเมินผลการทำงานของพนักงาน
 • สามารถเดินทางไปอบรมพนักงานตามสาขาได้

Qualifications:

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 35 – 45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรมสายงานธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 5  ปี ขึ้นไป ถ้าผ่านงานร้านอาหารมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิคดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • ต้องมีประสบการณ์ในการจัด Training พนักงานมาก่อน
 • มีความเป็นผู้นำ                  

Location: Ladprao, Bangkok

 

Dedica Recruitment Co., Ltd.  
12 Soi Naknivas 35,  Naknivas Road, Ladprao, Bangkok 10230
Tel. 081 344 1252     www.dedica.co.th


Job Details:

Dedica Recruitment Co., Ltd.
http://www.dedica.co.th/
Is this your company? Claim it now!