Jobs in Bangbon 133 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
16 April 2019
Job ID: BK-64787
Human Resource Officer/ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำการคัดเลือกสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในตำแหน่งต่างๆ ผ่านช่องทางการสรรหาบุคคลเช่น JobThai, JobsDB เป็นต้น ภายในเวลาที่กำหนด
 • ทำการสัมภาษณ์ ต่อรองเงินเดือนจนกระทั่งดำเนินการออกสัญญาการจ้างในรูปแบบต่างทั้งกระบวนการ (end-to-end process) ที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท
 • วางแผนการสรรหา และอัพเดตข้อมูลกำลังบุคคล (Manpower) ในองค์กร กับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องในบริษัท
 • ทำหน้าที่ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการทำเรื่องประกันสังคม เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานให้มีถูกต้อง
 • ทำหน้าที่ในการออกเอกสารคำสั่งผู้บริหาร ประกาศบริษัท และวางแผนการสื่อสารภายในองค์กรให้มรประสิทธิภาพ
 • ทำหน้าที่ในการอัพเดตกฎหมาย หรือข้อบังคับล่าสุดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิการของพนักงานให้มีความทันสมัย
 • ทำหน้าช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการจัดกิจกรรมอมรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในโอกาสต่างๆ ภายในบริษัท
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 - 29 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการด้านทรัพยากรบุคคล 1-3 ปีขึ้นไป ทั้งในด้านการสรรหา (Recruitment) หรือด้านสวัสดิการพนักงาน (Compensation & Benefit) ในองค์กรที่มีชื่อเสียงในขนาดกลางและขนาดใหญ่ขึ้นไป
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้เข้าใจ (ถ้าสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถรักษาความลับได้
 • หากสามารถใช้โปรแกรมคำนวณเงินเดือนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (แต่ทว่าไม่ใช่ข้อสำคัญในการพิจาณา)
 • สามารถทำงานนอกเวลา หรืองพื้นที่นอกบริษัทร่วมกับทีมอื่นๆเป็นบางครั้งได้
 • สามารถทำงาน หรือมีที่พักอาศัยบริเวณบางบอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Transportation allowance
 • Travel allowance

Smile Phan Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!