Jobs in Beungkum 164 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
18 April 2019
Job ID: BK-65070
Sales & Marketing Executive

1. รับผิดชอบดูแล  วางแผน จัดกิจกรรมทางด้านการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

2. รับผิดชอบดูแล วางแผนและทำกิจกรรมการ สื่อการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้า

3. ร่วมกับฝ่ายการตลาดเพื่อวางแผนการจัดทำโปรโมชั่นรายเดือน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าสมาชิก

4. ร่วมกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน

5. วางกลยุทธ์ จัดทำโปรโมชั่น เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน

6. วางแผน บริหารจัดการ กำกับดูแล หน้าร้านและพนักงานขายในเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อการขาย กิจกรรมทางการตลาดทั้งหมด ให้เป็นไปตามแผน

7. จัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ผลการทำโปรโมชั่น กิจกรรมทางการตลาด หรือข้อมูลการขายของสินค้า

8. สำรวจและวิเคราะห์กิจกรรมคู่แข่งในตลาด สร้างสรรค์การทำงานให้ทันคู่แข่งทางการตลาด

9. ประสานงานระหว่างแผนกอื่นๆทั้งในและนอกองค์กร

 


Job Details:

Benefits:
  • Five-day work week
  • Overtime pay
  • Performance bonus
  • Medical insurance
  • Life insurance

Beauty Community Public Company Limited
Is this your company? Claim it now!