Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
15 November 2019
Job ID: PT-4237
Assistant Accounting Officer/ เจ้าหน้าที่บัญชี

การศึกษาขั้นต่ำ:    ปริญญาตรี                
เพศ:    ชาย - หญิง                 
ประสบการณ์:    ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 3 ปีขั้นไป                        
สาขาวิชา:    การบัญชี / การเงิน            
อายุ:    20 - 35 ปี               
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน ( Job Purpose )                                            

 • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบบัญชีและการเงิน รับผิดชอบการวางแผนและพัฒนาสำนักงานในด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้มีการทำงานที่ไวรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ                                            

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานในรายละเอียด ( Detailed Duties and Responsibilities )                  

 • วางแผนและควบคุมการพัฒนาด้านบัญชีและการเงิน ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ สามารถรองรับความต้องการของทุกฝ่ายได้รวดเร็ว ทันเวลา                                            
 • จัดทำการเปิดเอกสารธุรกรรมทางเงินกับธนาคาร (DLC) พร้อมสรุปรายงานประจำเดือน                                  
 • จัดทำสรุปรายงานต้นทุนงาน (Job Cost) ประจำเดือนและปิดงาน                                            
 • ตรวจสอบการสั่งซื้อวัตถุให้ไปเป็นไปตาม Bom                                            
 • จัดทำและติดตามหนังสือค้ำประกันงาน (LG)                                            
 • จัดทำรายงาน (งบบริหาร) เสนอต่อผู้บังคับบัญชา                                            
 • ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการรับเงิน-การจ่ายเงิน, รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย                                          
 • จัดทำยื่น ภงด.1 ประจำเดือนในโปรแกรมกรมสรรพากร พร้อมยื่นแบบการทางอินเตอร์เน็ต                           
 • จัดทำ CashFlow                                            
 • ติดต่อประสานงานธุรกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของธนาคารให้เหมาะสมกับรูปแบบของบริษัทฯ                  
 • จัดทำและดำเนินการระบบ BOI                                     

ความรู้และทักษะที่จำเป็น                    

 •  การวางแผนการทำงาน                    
 •  มีความรู้ ความสามารถในสายงาน                    
 •  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า                    
 •  การจัดลำดับความสำคัญของงาน                    
 •  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Ms.Ofiice, Internet)                     
 •  ทักษะด้านโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี                    
 •   มีความซื่อสัตย์ สุจริต                   

 Envostar Co., Ltd.
72/36 Moo 2, Pathumthani-Samkok Road,
T. Samkok A. Samkok, Pathumthani 12160
Tel. 090-676-0001

http://www.envostar.com 

Apply Now

Job Details:

Envostar Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!