Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd. Jobs 30 Jobs

22 July 2019
Job ID: BK-112293
Assistant Manager - Accounting (GL)

รายละเอียดงาน

 • กระทบยอดภาษี ตรวจสอบสรุปรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ของสำนักงานใหญ่, โรงงานมหาชัย, สาขา เพื่อยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กระทบยอดภาษี ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย สอบยันกับรายงานใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3, 53)
 • ตรวจสอบการวิเคราะห์รายการทางบัญชีและหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ถูกต้องและครบถ้วน
 • ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคาและควบคุมการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย การบันทึกรายการจ่าย ในใบสำคัญจ่าย จำนวนเงิน การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย วันครบกำหนดการจ่ายเงิน และตรวจเอกสารประกอบการจ่าย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี 
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 - 7 ปี ด้านบัญชี มีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม SAP 
 • มีความรู้ด้านการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากร
 • หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 


Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  5 years
 • Job Functions:
 • Company Industry:
  Food and Beverage / Catering
 • Location:
  Sathorn, Bangkok, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Medical insurance
 • Life insurance

Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
http://www.healthyboy.com/home.html
Is this your company? Claim it now!