Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
08 October 2019
Job ID: BK-144257
Account Officer/พนักงานบัญชี

หน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 • เปิดบิล,เช็คสินค้าเข้าออก
 • ดูแลจัดทำเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ออกใบแจ้ง, และบัญชีเงินเดือน
 • จัดทำเอกสารงานบัญชี ใบจ่ายย่อย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายการเบิกจ่ายจำนวนเงินและสถิติข้อมูลต่างๆ
 • จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี และผู้สอบ
 • มีความรู้เรื่องบัญชีต้นทุน 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีสาขาการเงินการบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์1ปีขึ้นไปเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนภาษีและประกันสังคม

สวัสดิการ

 • เบี้ยเลี้ยง
 • เบี้ยขยัน

 

เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ 9.30-18.30น

โทร  0817747646 คุณ นครินทร์

โทร 0899218339 คุณ ธนวัต

Apply Now

Job Details:

VIRGO KING SOLUTION COMPANY LIMITED
Is this your company? Claim it now!