Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
10 September 2019
Job ID: BK-133009
Marketing Executive

1     กำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานในการรักษาลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่(CC02)

2 การดูแล ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และบรรลุเป้าหมายตามแผนการตลาด (CC02)

3    เพิ่มขีดความสามารถของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรที่บริษัทกำหนดและสอนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา(CC06)

4     ทวนสอบงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เสนอปรับปรุง/พัฒนางาน โดยลดข้อบกพร่องผิดพลาดในงานที่มีความเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยหรือมีโอกาสได้รับข้อร้องเรียน หรือข้อบกพร่องบ่อยครั้งลงได้ตามระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง(MC03)

5     ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลการแก้ไข และวางมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อลดปัญหาข้อขัดข้องและข้อบกพร่องจากการทำงาน(MC03)

รณรงค์ปลูกฝัง เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา และรณรงค์เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกิจกรรมเพิ่มผลผลิตที่บริษัทกำหนด เช่น กิจกรรมด้านความปลอดภัย และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (CC01)

6 ส่งเสริมสนับสนุน ร่วมปฏิบัติ รณรงค์และติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่บริษัทกาหนด และนำมาประยุกต์ใช้ (QSHE: Quality Safety Health and Environment) (CC01)

7 กระตุ้น จูงใจ ส่งเสริม ควบคุมและประเมินผลของการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัดสาคัญ (KPIs) ของหน่วยงานโดยสอดส่องดูแลและบริหารให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง(CC01)

8 เป็นผู้นำในการกระตุ้น จูงใจให้บุคลากรปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง(CC01)

ควบคุม และบริหารให้มีการจัดเก็บ รักษาเอกสาร และบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านการตลาดให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการที่บริษัทนำมาใช้ เพื่อเป็นไปตามอายุการจัดเก็บของกฎหมายและเกณฑ์ ซึ่งบริษัทกำหนด (CC01)

9     วางแผนงาน และดำเนินกิจกรรมทางการตลาดให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้(MC03) (MKD01)

10     ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการตลาดได้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย(CC03)

11    ติดตามและสำรวจคู่แข่งขันทางการตลาด เพื่อให้ทราบสภาวะการแข่งขัน และนำมาวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดได้เหมาะสม

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้รับความร่วมมือที่ดี และบรรลุเป้าหมายตามแผนการตลาด (CC03)

12    รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการวางแผนกิจกรรมทางการตลาด(MC02)

13     นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร(MKD04)

อัพเดทข้อมูลทางการตลาดเป็นประจำ(MKD01)

Apply Now

Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time
 • Career Level:
  Entry Level
 • Required Qualification:
  Master
 • Required Experience:
  2 years
 • Company Industry:
  Medical / Pharmaceutical
 • Location:
  Bangkapi, Bangkok, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Dental insurance

Vejthani Public Company Limited
URGENTLY REQUIRED!!! โรง พยาบาลเวชธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทยที่ให้บริการรักษาพยาบาลครอบคลุมหลาก หลายสาขาประกอบไปด้วยศูนย์เฉพาะทางทางการแพทย์มากกว่า 30 สาขา ซึ่งมุ่งเน้นมาตรฐานการรักษาระดับสากล JCI Accredited และ 3 CCPC ทั้งยังมีความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย  โดย โรงพยาบาลมุ่งมั่นพัฒนาการบริการทางการแพทย์อย่างไม่หยุดยั้ง รวมทั้งการขยายสาขาการให้บริการไปยังประเทศต่างๆ และเพิ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์กับสถาบันการ แพทย์ในหลายๆประเทศทั่วโลกหากคุณกำลังมองหาโอกาส ตลอดจนได้รับความไว้วางใจและเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในใจผู้บริโภคทั้งในและ ต่างประเทศ และได้รับรางวัล PM Export Award 2011 ประเภท Best Service Provider ผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น Thailand Trust Mark 2013 หากคุณกำลังมองหางานที่ท้าทาย  โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และความมั่นคงในการการทำงาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา... โรงพยาบาลเวชธานี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเวชธานี 1 ซอยลาดพร้าว 111 , คลองจั่น , บางกะปิ,  กรุงเทพ  10240 Tel. 0 2734-0390  Ext. 2901,2907 Website: www.vejthani.com

Is this your company? Claim it now!