Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
07 August 2020
Job ID: NB-7853
ผู้อำนวยการกลุ่ม Digital Online & Tele- MarKeting

ภาระหน้าที่โดยสรุปของตำแหน่ง

 • บริหารและพัฒนาการทำงานของฝ่าย ต่างๆ ในกลุ่ม Digital Online & Telemarketing ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด และควบคุมดูแลต้นทุนของการทำงานให้สอดคล้องกับรายได้ที่ได้รับจากการขายของฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบ ในมีผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับบริษัทฯ
 • วิเคราะห์และแก้ไขรวมถึงพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวดเร็วที่สุด เพื่อสอดคล้องนโยบายของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • ควบคุมการทำงานโครงการใหม่ๆ ให้เกิดการทำงานที่สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารฝ่ายต่างๆให้มีประสิทธิภาพ
  • บริหารควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีทักษะ ไหวพริบ ความสามารถ ในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้
  • ผลักดันและสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพ
  • วางแผนกลยุทธ์การขาย ทั้งแบบระยะสั้น และ ระยะยาว
  • จัดตั้งการกำหนด นโยบายการขายได้อย่างชัดเจน
 • ควบคุมการปฎิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ได้ดี
  • บริหารจัดการการทำงานของฝ่าย ได้ดีมีประสิทธิภาพ
  • วางแผนและควบคุมให้ไม่มีข้อโต้แย้งและปฎิบัติงานดัวยความโปร่งใส
  • อนุมัติ โครงการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการขายและความสามัคคีของฝ่ายต่างๆ
  • ควบคุมและประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างชัดเจน
 • นำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายต่างๆของตนที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง
  • พัฒนาระบบให้สามารถทำงานได้ครอบคลุมการทำงาน และสามารถเชื่อมต่อไปยังฝ่ายต่างๆของบริษัทฯได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • ควบคุมการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆของฝ่ายเพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด
  • วางแผนการใช้งานของระบบ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ความคาดหวังหรือเป้าหมายในการทำงาน
 • สามารถทำให้ยอดขายของทางฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบตามเป้าหมาย                        
 • วางแผนนโยบายต่างๆและยอดขายได้
 • ลดปัญหาเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอ
 • พนักงานในฝ่ายต่างๆมีประสิทธิภาพในการทำงานที่กำหนดไว้
 • ลดการต่อต้านนโยบายต่างๆ ให้ไปในทิศทางเชิงบวกกับองค์กรหรือบริษัทฯ                     
 • ระบบมีประสิทธิภาพในการทำงานและสอดคล้องเหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของบริษัทฯ
 • ระบบที่ใช้เป็นระบบเปิดสามารถต่อยอดการใช้งานได้ในอนาคต
 • ดำเนินการตามแผน/เป้าหมายที่กำหนดไว้

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Functional Competency)

SMARTs (Core Competency)                                                    

 • การบริการด้วยใจ (Service Mind)
 • จรรยาบรรณ (Moral)
 • การมุ่งสู่ความสำเร็จ (Achievement)
 • ความรับผิดชอบ (Responsibility)
 • การทำงานเป็นทีม (Team Work)
 • การเรียนรู้เเละพัฒนาด้วยตนเอง (Self-Learning)
ความสามารถในการบริหารจัดการ (Managerial Competency)                                                    
 • การสอนงาน (Coaching)
 • การวางแผนและการจัดการ (Planing and Organizing)
 • การแก้ไขปัญหา  และการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
 • การบริหารจัดการคน และผลงาน (Management People and Performance)
 • ความเป็นผู้นำ (Leadership)
ความรู้ : (Knowledge Skill)                                                    
 • ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ (Business Acumen)
 • ความรู้ในสินค้าและบริการ (Service and Product Knowledge)
เทคนิค : (Technical Skill)                                                    
 • การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า (Customer Relation Management)
 • การบริหารลูกค้า - ยอดขายและกำไร (Account Management - Sales & Profitability)
 • การบริหารการขาย (Sale Management Skill)
บุคลิก/ลักษณะ : (Attribute Skill)                                                    
 • การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ (Personality and Emotion Control)
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)
 • ระดับการศึกษา : ขั้นต่ำปริญญาตรี การบริหารการจัดการ/สารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ : ชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานในสายงาน 5 ปี
 • ประสบการณ์ในงานในสายบริหาร 5 ปี
คุณสมบัติอื่น
 • ทักษะทางด้านภาษา : ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ : Microsoft Office ในระดับดี, สารสนเทศ
 • ทักษะทางด้านอื่นๆ : Social Media ต่างๆ
Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Dental insurance

Thiensurat Public Company Limited
เราคือผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำมานานกว่า 40 ปี ในระบบขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Level Direct Sale) และผ่านตัวแทนจำหน่าย (Modern Trade) ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายสาขาไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ มีพนักงานกว่า 2,000 คน มีลูกค้าทั่วทั้งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ตลอดจนทุกภูมิภาคของประเทศ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

Is this your company? Claim it now!