Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
12 February 2020
Job ID: BK-188090
Manager - Convention Marketing & Support

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนปฏิบัติการการตลาดของการจัดประชุมนานาชาติ ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดหลักของสำนักงาน

 • ประสานและสนับสนุนการดำเนินภารกิจของส่วนงานส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

 • ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานจัดประชุมนานาชาติ รวมทั้งติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่าย

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน และประสบการณ์

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ ๓๒ ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจ การตลาด การประมูลสิทธิ์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุการทำงาน ๘ ปีขึ้นไปในด้านการพัฒนานวัตกรรม พัฒนาธุรกิจ การตลาดหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ๓ ปีขึ้นไปด้านบริหารและพัฒนาทีมงาน
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

หมายเหตุ : อัตราเงินเดือน เป็นไปตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนของสำนักงาน และคุณวุฒิ/ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ทั้งนี้ สำนักงานขอสงวนสิทธิที่จะคัดเลือกผู้สมัครตามวิธีการ ดังนี้

๑. คัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัครและหลักฐานประกอบ ดังนั้น เฉพาะผู้ที่สำนักงานเชิญมาเท่านั้นที่จะได้รับการสัมภาษณ์ และ/หรือ การทดสอบ

๒. ผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ และ/หรือ การทดสอบ จะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากปัจจัยทุกด้านรวมถึงประสบการณ์ บุคลิกภาพ และปัจจัยอื่นที่จะเป็นผลดีแก่งานของสำนักงาน จะได้นำมาประกอบการพิจารณาด้วย

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติย่อมาทาง e-mail ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร โทร. ๐-๒๖๙๔-๖๐๐๐

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น ๒๕ เลขที่ ๙๘๙ ถนนพระราม ๑ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Transportation allowance
 • Travel allowance
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization)
Is this your company? Claim it now!