Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
27 May 2020
Job ID: SP-14369
หัวหน้าแผนกผลิต 1 ตำแหน่ง ( โรงงานแบตเตอรี่ )

คุณสมบัติ  

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมไฟฟ้า
 • เพศชาย  อายุ 30 ปีขึ้นไป 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้   เช่น ( Ms.Word, Ms.Excel, Autocad, Solidwork  )
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ด้าน Production ,  Process Engineer
 • มีความละเอียดรอบคอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ดูแลคุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • จัดทำรายงานด้านการผลิตเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • พัฒนาปรับปรุง อบรมพนักงานให้มีจิตสำนึกในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนให้ต่ำสุดโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และประสิทิภาพเป็นหลัก
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนดารควบคุมกระบวนการ (Process Control Plan) รวมถึงการใช้วิธีทางสถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์และควบคุม พร้อมจัดทำรายงานประจำเดือน
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามแผนการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Plan)
 • วิเคราะห์สาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัยหาระบบการผลิตที่เกิดขึ้น
 • วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุในการลดของเสียในกระบวนการผลิตร่วมกับแผนกผลิต เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ( KPI ) รวมถึงการใช้วิถีทางสถิติต่างๆในการวิเคราะห์และควบคุม พร้อมจัดทำรายงานประจำทุกเดือน
 • ร่วมกับแผนกวิจัยและพัฒนา ในการออกแบบ แผนการตรวจสอบคุณภาพ ( Quality Control Plan )  ของสินค้าแต่ละชนิดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 สถานที่ทำงาน : ( โรงงานแบตเตอรี่ ) จ.สมุทรปราการ 

How to apply

 • Click APPLY NOW to submit your application.

 

Thai Petroleum & Trading Co., Ltd.

T P & T Building, 9- 10th Floor,
1 Soi Viphavadeerangsit 19 (Aunanusorn), Viphavadeerangsit Road, Chatuchak,
Bangkok 10900
  Tel 0-2936-1801-30  Fax  0-2936-1862

Apply Now

Job Details:

Thai Petroleum & Trading Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!