Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL) Jobs 15 Jobs

07 August 2019
Job ID: PT-3467
หัวหน้าการผลิต โรงงานปทุมธานี

ลักษณะงาน

  • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่ายโรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของโรงงานและบริษัท
  • กำกับดูแลแนวทางการบริหารโครงสร้างองค์กร การกำหนดภารกิจ และอัตรากำลังพลของฝ่ายโรงงาน แผนก และส่วนงานต่างๆภายใต้ความรับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับแผนการดำเนินงานประจำปี (AOP) ของบริษัทและอยู่ภายใต้นโยบายที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดไว้
  • กำกับดูแลและผลักดันให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และกระบวนการที่ใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างแผนกภายในโรงงานเพื่อให้การซ่อมบำรุงและซ่อมแซมเครื่องจักรเป็นไปตามเป้าหมาย
  • ร่วมกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จของการปฏิบัติงานของทุกแผนกภายใต้ความรับผิดชอบ

 

 

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

- มีประสบการณ์โดยตรงตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 3 ปี

- มีความรู้ด้านการบริหารการผลิตอาหาร / เครื่องดื่มและการบริหารการปฏิบัติงานที่ดีในการผลิตอาหาร มีความรู้และ/หรือทักษะอย่างรอบด้านในสายงานที่รับผิดชอบ สามารถกำกับดูแลและตัดสินใจในการบริหารสายงานได้ รวมทั้งมีความรู้และ/หรือทักษะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานวิชาชีพ

- มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมอาหาร / เครื่องดื่ม


Job Details:

Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)
Is this your company? Claim it now!