Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
04 February 2020
Job ID: SK-2672
Production Manager/ผู้จัดการฝ่ายผลิต

รายละเอียดหน้าที่งาน

1. กำหนดนโยบายและแผนงานรวมทั้งเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ตั้งแต่การเข้าของวัตถุดิบ จนถึงการส่งมอบให้ฝ่ายคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาการส่งมอบ

3. ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการผลิต กำหนดวิธีการป้องกัน

4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่นๆ เช่น การตลาด การขาย จัดซื้อ ให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

5. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

6. อบรมพนักงานในบังคับบัญชา เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การเพิ่มผลผลิตในการทำงาน สร้างแรงจูงใจในการทำงานใหกั้บผู้ใต้บังคับบัญชา

7. จัดทำและตรวจสอบรายงานการผลิตรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน สรุปผลและจัดทำ สถิติเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารลำดับต่อไป

8. กำหนดการมีส่วนร่วมและดำเนินการประชุมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กรเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขใหได้ตามเป้าหมายของบริษัท

 

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการผลิตโรงงานผลิตเครื่องดื่ม หรือเบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว จะพิจรณาเป็นพิเศษ

3. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO,GMP,HACCP,BRC

4. มีความรู้เกี่ยวกับงานเชิงวิชาการด้านผลิต และวิทยาศาสตร์

5. มีความรู้ด้านบริหารและการจัดการ

6. กล้าตัดสินใจ มีภาวะผู้นำ และสามารถปฏิบัติงานภายใตภ้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

7. มีประสบการณ์ด้านการจัดการระบบโรงงานด้านการผลิตเครื่องดื่ม และอาหาร และวางแผนการผลิตอย่างน้อย 7 ปี

8. หากมีประสบการณ์ในด้านงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรโรงงานมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สถานทีปฎิบัติงาน

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) สาขา อ้อมน้อย 1 ตำแหน่ง

99/99 หมู่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

ประจำประเทศเวียดนาม 1 ตำแหน่ง

ประจำประเทศเมียนมาร์ 1 ตำแหน่ง

Apply Now

Job Details:

Benefits:
  • Performance bonus
  • Medical insurance
  • Life insurance

Srinanaporn Marketing PLC.
Srinanaporn  Marketing  Co.,Ltd.  is  another  marketing  and  distribution company  for  myriad  products  by  Kim  Heng,  Siam  Daily,  and  Siam Rachaburi  through  over  20,000 distribution  channels  nationwide  by both traditional and modern trade. Tang Kim Heng Group is one of the leading snack manufacturers in Thailand that have, for over 30 years, produced and distributed premium quality snack products nationwide. Since its establishment in 1980, there currently are seven subsidiaries , you can see our company profile : www.snnp.co.th

Is this your company? Claim it now!