Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
11 May 2020
Job ID: BK-212778
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสัตว์ (Bangkok Animal Rescue Officer)

เกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย:

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) เป็นองค์กรด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด โดยการให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีน ทำการรักษาทางการแพทย์ จัดศูนย์พักพิงดูแล และจัดหาผู้รับเลี้ยงสุนัขและแมวจรจัดในประเทศไทย รวมถึงให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยยังดำเนินงานอย่างแข็งขันเพื่อยุติการค้าเนื้อสุนัขในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

พันธกิจของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยคือ “เพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพของสุนัขและแมวในเอเชีย ส่งเสริมให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งคนและสัตว์ในชุมชน เพื่อสร้างสังคมที่ปราศจากสัตว์จรจัด และเพื่อยุติการทารุณสัตว์” ค่านิยมหลักคือ ความรักความเมตตา ความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส

หน้าที่รับผิดชอบหลัก:

 • รับผิดชอบในการหา ติดตาม และจับสุนัข เพื่อขนส่งเข้ามาทำหมันในโครงการฯ จำนวนขั้นต่ำ 50 ตัว ต่อวัน ต่อหนึ่งหน่วยดำเนินการ
 • บริการรับ-ส่งสัตว์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ออกหน่วยที่รับผิดชอบ ไปยังที่ตั้งของหน่วยทำหมันเคลื่อนที่ รวมถึงการประสานงานขนส่งกรณีที่สัตว์มีปัญหาหลังการผ่าตัด
 • ทำการสำรวจจำนวนสุนัขทั้งก่อนและหลังจากการลงพื้นที่ (Pre and Post survey) และบันทึกข้อมูล ส่งให้กับหัวหน้าผู้ดูแลตามเวลาที่กำหนด
 • เอาใส่ใจสุขภาพสัตว์ก่อนและหลังการผ่าตัด ทั้งที่หน่วยทำหมันและระหว่างการขนส่ง
 • ติดต่อ ขออนุญาต และอธิบายจุดประสงค์ของโครงการฯให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ทราบทุกครั้ง ก่อนทำการจับสุนัขในพื่นที่
 • เก็บหลักฐานใบยินยอมจากผู้รับผิดชอบตัวสัตว์ก่อนนำสัตว์มาทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้กับตัวสัตว์ และส่งหลักฐานทั้งหมดให้กับพยาบาลประจำหน่วยทำหมันเคลื่อนที่
 • เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการ อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ โดยยึดตามสื่อความรู้ เช่นใบปลิว แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเว็ปไซด์หลักของมูลนิธิฯ
 • ดูแล รักษาทรัพย์สินของมูลนิธิฯให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและไม่สูญหาย
 • รักษาความสะอาดภายในรถอยู่เสมอ โดยเฉพาะส่วนที่บรรทุกสัตว์ ต้องล้างและฆ่าเชื้อทุกครั้ง ก่อนทำการขนส่งสัตว์กลุ่มใหม่
 • ช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณที่ตั้งหน่วยทำหมันเคลื่อนที่ และช่วยสังเกตสภาพสัตว์ในกรงพัก
 • รับผิดชอบดูแลตรวจเช็คสภาพยานพาหนะที่ใช้ในการออกหน่วย รวมถึงการซ่อมบำรุง และตรวจสอบสภาพรถประจำปี
 • รับ-ส่ง สัตว์ป่วย ระหว่างหน่วยทำหมันเคลื่อนที่ และคลินิกกรุงเทพฯ รวมถึงโรงพยาบาลสัตว์อื่นๆ ในกรณีฉุกเฉิน
 • รับผิดชอบในการขนส่ง และกำจัดซากสัตว์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการฯ
 • ขนส่งอุปกรณ์ และทรัพย์สินประจำหน่วย ในกรณีที่มีการย้ายพื่นที่ออกหน่วย หรือย้ายสถานที่พัก

แผนกและหัวหน้าผู้ดูแล: สังกัดแผนก Bangkok Animal Welfare, หัวหน้าผู้ดูแล Bangkok Head Rescue Officer

ทักษะและคุณสมบัติ:

 • เพศชาย อายุ 2345ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้
 • มีจิตใจเมตตาและรักสัตว์
 • สามารถยกสัมภาระได้ 20-30 กิโลกรัม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • มีความตรงต่อเวลาและขยัน

เงินเดือนเริ่มต้น15,000 บาทต่อเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

ประเภทการจ้างงาน พนักงานเต็มเวลา (Full Time)

สวัสดิการ

 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.
 • วันหยุดประจำปี 19 วันต่อปี ( รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี ) และเพิ่มตามอายุงานจนถึง 25 วันต่อปี
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ยูนิฟอร์ม

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเป็นนายจ้างที่ให้โอการเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของ อายุ, เพศ, ศาสนา หรือความพิการ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยให้โอกาสกับผู้สมัครคนไทยสำหรับงานในประเทศไทย

วิธีการสมัครงาน

สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร 076 681029 ต่อ 5 / 098-4800439 หรือส่งประวัติเพื่อสมัครงานผ่านทาง "Apply Now"

Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week

Soi Dog Foundation
Is this your company? Claim it now!