Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
18 October 2020
Job ID: BK-254331
Application Support

ลักษณะงาน

 • ให้คำแนะนำวิธีการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งานระบบ และ Call Center
 • รับฟังหรือรวบรวมหัวข้อปัญหาการใช้งาน  จำแนกรายการปัญหา จัดลำดับความสำคัญและผลกระทบ เพื่อวิเคราะห์ ให้คำแนะนำ หรือ ทำการแก้ไขปัญหาระบบเบื้องต้น หรือ ส่งต่อผู้จัดการโครงการและผู้พัฒนาระบบเพื่อหารือระยะเวลาดำเนินการแก้ไข
 • ติดตามปัญหาเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบได้ขับเคลื่อนไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และ ครบถ้วน
 • ดูแลระบบให้ทำงานและให้บริการได้อยากราบรื่นด้วยการประสานงานระหว่างผู้ใช้งาน ผู้จัดการโครงการ นักพัฒนาระบบ และ ผู้ดูแลระบบไอที
 • ดึงรายงาน และ ปฏิบัติงานระบบ ตามการร้องขอ โดยลูกค้าผู้ใช้งาน หรือ ทีมงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรี Computer Science, Information Technology หรือสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 - 5 ปีด้านการควบคุมระบบไอที หรือ พัฒนาระบบไอที
 • อายุ 23 - 30 ปี 
 • มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ เรียนรู้ไว และ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล SQL หรือ NoSQL
 • มีความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้ข้อมูลทั้งทางด้านเทคนิคและไม่ใช่ข้อมูลด้านเทคนิคร่วมกัน
 • สามารถใช้งานโปแกรม Microsoft Office หรือ Google Office ได้
Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Travel allowance

SKOOTAR BEYOND CO., LTD.
Is this your company? Claim it now!