Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
11 September 2019
Job ID: PT-3798
Recruitment Supervisor/หัวหน้าแผนกสรรหาและว่าจ้าง

รายละเอียดงาน

 • วิเคราะห์และวางแผนกำลังคนให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงาน
 • วางแผนแนวทางในการสรรหาและระบบการคัดเลือกบุคลากรเชิงรุก
 • ดำเนินงานการสรรหาบุคลากรทั้งระบบ
 • กำหนดรูปแบบวิธีในการว่าจ้างและการทำสัญญาจ้างงาน
 • ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่เข้าใหม่ให้เป็นไปตามโครงสร้างเงินเดือน
 • ดูแลโครงสร้างองค์กร ดำเนินการให้มีการจัดทำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำใบกำหนดหน้าที่งาน JD แก่หน่วยงานต่าง ๆ และเก็บรวบรวมให้ครบถ้วนทุกตำแหน่งงาน
 • ดำเนินการให้มีการจัดทำแผนสอนงานเจ้าหน้าที่เข้าใหม่ทุกตำแหน่งงาน
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาบุคลากร อย่างน้อย 3 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Travel allowance
 • Life insurance

SIAM M.C. CO., LTD.
Is this your company? Claim it now!