Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
05 February 2020
Job ID: BK-185672
Operations Clerk (เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ)

ตำแหน่งงานนี้สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทยเท่านั้น และใบสมัครจะได้รับการพิจารณาทันทีที่ได้รับ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก: 

ตำแหน่งงานนี้จะมีการแบ่งสัดส่วนการทำงานระหว่างแผนกวิทยาศาสตร์ ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายซ่อมบำรุง ในอัตราส่วนโดยประมาณ 30:60:10 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Operations Clerk)จะต้องรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (Chief of Operations) สำหรับหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Operations Clerk)มีดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักในแผนกวิทยาศาสตร์

 • ให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนการสอนในห้องทดลอง และการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ หลังจากสิ้นสุดคาบเรียน
 • เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสม ในสภาพดีและสะอาด
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักในแผนกปฏิบัติการ 

 • ให้ความช่วยเหลือทีมในการจัดเตรียมและรื้อถอนอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนฯ
 • ช่วยขนย้ายและส่งของตามคำขอของแผนกต่างๆ ภายในโรงเรียน
 • ช่วยงานธุรการประจำวันต่างๆ ของฝ่ายปฏิบัติการ
 • ใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมในการจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการดูแลรักษาและการเก็บอย่างเหมาะสม
 • สร้างฐานข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงแก้ไข ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการอ้างอิงสำหรับการจัดงานในอนาคตผ่านระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน
 • เครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์ในห้องเรียนได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและได้รับการเปลี่ยนตามความจำเป็นในแต่ละช่วงระยะเวลา รวมถึงการตรวจสอบและซ่อมบำรุงในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน
 • จัดเตรียมรายการเครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์ส่วนเกินรอบโรงเรียน เพื่อจัดเก็บและนำมาใช้หมุนเวียนเมื่อจำเป็น
 • ตรวจสอบบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนอยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อย เช่น ประตูโรงเรียน ทางเดิน พื้นที่ส่วนรวม เป็นต้น
 • ทำกุญแจสำรองและคีย์การ์ดสำหรับทั้งโรงเรียน
 • ดูแล จัดการรหัสตู้ล็อคเกอร์ในชั้นเรียนของนักเรียน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบสัญญาณเตือนภัยเชื่อมต่อกับห้องพยาบาล และส่วนอื่นๆ ของโรงเรียน โดยทำการทดสอบและจดบันทึกอย่างสม่ำเสมอ
 • จัดทำสติ๊กเกอร์ป้ายชื่อหน้าห้องเรียนและสำนักงาน เมื่อได้รับการแจ้ง รวมถึงสติ๊กเกอร์ติดตามกระจกเพื่อความปลอดภัย รวมถึงการเปลี่ยนถ่านและแบตเตอรี่ของนาฬิกาและโทรศัพท์
 • ดูแลบำรุงรักษาการจัดเก็บและการเปลี่ยนธง ป้ายสำหรับตั้งโปสเตอร์ ที่กั้นรถ เทปกั้นและรถเข็นของ เมื่อจำเป็น
 • จัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์เสริมและของประดับต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่งกิจกรรมต่างๆ เช่น วันคริสต์มาส วันตรุษจีน วันฮัลโลวีน งานเพลินจิตแฟร์ และอื่นๆ ทั้งก่อนและหลังใช้งาน
 • จัดเตรียมการให้บริการการทำลายเอกสารภายในของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจสอบห้องเรียน ส่วนสำนักงานและบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงเครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์ได้รับการป้องกันสิ่งสกปรกและความเสียหายก่อนที่จะเริ่มงานก่อสร้างโดยผู้รับเหมาจากภายนอก และพื้นที่จะต้องกลับสู่สภาพสะอาดเรียบร้อยหลังงานเสร็จ
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

 หน้าที่และความรับผิดชอบหลักในแผนกซ่อมบำรุง 

 • เป็นจุดแรกในการติดต่อรับเรื่องการแก้ไขปัญหาและซ่อมแซม
 • จัดเตรียมรายการเฟอร์นิเจอร์จากอิเกีย หรือการสั่งซื้อภายในประเทศ รวมถึงการส่ง การประกอบและการขนย้ายไปยังแผนกต่างๆ
 • ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการตรวจเช็ค ซ่อมแซม และ จัดทำอุปกรณ์ต่างๆกับฝ่ายซ่อมบำรุง ตามความสะดวกเหมาะสม ทั้งในระหว่างช่วงเปิดภาคการศึกษาและช่วงปิดภาคการศึกษาแ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน:

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Operations Clerk) ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีทัศนคติที่มั่นใจว่าสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้และมีใจบริการ
 • มีความกระตือรือร้นและใฝ่เรียนรู้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • มีพื้นฐานการซ่อมบำรุง
 • มีพื้นฐานทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ด้านการฟังและการพูด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถยืดหยุ่นและปรับตัวได้ในการทำงาน รวมถึงชั่วโมงการทำงาน

เอกสารอื่นๆ ที่ต้องการ: 

 • ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรเป็นที่น่าพอใจ
 • เอกสารยืนยันตัวบุคคล (ใบขับขี่ / หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน)
 • การรับรองจากบุคคลอ้างอิงเป็นที่น่าพอใจ
 • เอกสารยืนยันวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน

วิธีการสมัคร:

โรงเรียนฯ จะเปิดรับใบสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากหน้าตำแหน่งงานว่าง (Job Vacancies) หรือ https://www.shrewsbury.ac.th/riverside/recruitment/vacancies/detail/~board/shr-vacancies/post/operations-clerk   

 

 
Apply Now

Job Details:

Shrewsbury International School Bangkok
Shrewsbury is one of South East Asia’s outstanding international schools, with enrolment of 1700 students from Early Years to Sixth Form, exceptional examination results and particular strengths in the creative arts, design and sport. The school itself enjoys a delightful and spectacular setting, right on the banks of the Chao Phraya River in the heart of Bangkok. The school is readily accessed by road and boats, which provide an easy and quick link to Bangkok’s Skytrain and the city centre. The link with Shrewsbury School UK (www.shrewsbury.org.uk) is taken very seriously and, year-on-year, develops into a world-class educational partnership.   Child Safeguarding:   Shrewsbury International School is committed to Safeguarding and Child Protection promoting the welfare of children. The successful candidate will be required to attend in-house Child Safeguarding programmes promote and safeguard the welfare of all students in the school report to the Child Protection Officer any concerns they have for the welfare of a student. This may include unsafe practices witnessed within the school as outlined in the school’s Speak Out (Whistleblowing) Policy   keep professional relationships with students where personal boundaries are respected and maintained seek advice from a Line Manager or Child Protection Officer with issues or concerns related to Child Safeguarding  

Is this your company? Claim it now!