Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
18 February 2020
Job ID: NB-6714
Clinical Marketing /เจ้าหน้าที่การตลาด

Job Description : 

Clinical marketing 

 

รายละเอียดการทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด

ขอบเขตงาน

 • เพิ่มอัตราการใช้เทสต์ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายในแต่ละปี
 • พบแพทย์ และ พยาบาล เพื่ออธิบายถึงสินค้าในโรงพยาบาลทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยจัดทำเป็นรายงานส่งทุกสัปดาห์
 • จัดเตรียมเอกสารด้านวิชาการ เพื่อพบแพทย์
 • จัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัททั่วประเทศในเขตที่มีเครื่อง หรือมีการส่งตรววจเทสต์ และจัดประชุมกลุ่มย่อยในโรงพยาบาล
 • จัดฝึกอบรมให้ผู้แทน โดยมีการสรุปเอกสารวิชาการ, Roll play อย่างน้อยเดือนละ 1 หัวข้อ
 • มีการเรียนรู้ทุกผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ
 • สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ ตอบคำถาม และ แก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้
 • บริหารจัดการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลที่เหมาะสม สร้างภาพลักษณ์และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า
 • เก็บรวบรวมสภาวะการแข่งขันของคู่แข่ง ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการตลาดทำเป็นรายงานส่งผู้บังคับบัญชาเดือนละ 1 ครั้ง
 • จัดเตรียมงาน(เอกสาร ,ของแจก , อื่นๆ)และออกแสดงสินค้า เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์โดยสามารถไปได้ทั้งวันธรรมดา และ/หรือ วันหยุดราชการ
 • จัดส่งแผนการทำงานล่วงหน้าในแต่ละเดือน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

        สนับสนุนด้านงานขายในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยใช้กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่แพทย์ พยาบาล การเข้าพบแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพื่ออธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การออกบู๊ธแสดงผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคนิคการแพทย์ , พยาบาล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย/ติดต่อ งานกับแพทย์  พยาบาล อย่างน้อย 5 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถทำงานได้ทั้งกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด(เป็นครั้งคราว)
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • บุคลิกภาพ และ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Travel allowance
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

Q Bioscience Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!