08 August 2019
Job ID: CR-382
Project Sales Executive/พนักงานขายประจำโครงการ (เชียงราย)
  • ต้อนรับลูกค้า ให้คำแนะนำ และพาลูกค้าชมโครงการบ้านตัวอย่าง
  • ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา
  • ประสานงานด้านสินเชื่อและบริการหลังการขาย
  • ร่วมจัดกิจกรรมและติดตามลูกค้า

Job Details:

Benefits:
  • Overtime pay
  • Performance bonus
  • Dental insurance

Phisit Intergroup Co., Ltd.
“พิสิษฐ์กรุ๊ป” เป็นกลุ่มบริษัท ที่ประกอบด้วยบริษัทในเครือ คือ -บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด -บริษัท ยูโรเซีย เคมีคัลส์ จำกัด -บริษัท ทีเอฟเอฟ เซอเฟ็ส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด -บริษัท โคทเท็ค จำกัด -บริษัท กรุ๊ปเทค จำกัด - บริษัท พิสิฐไชย เรียลเอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งและดำเนินกิจการในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี มีพนักงานมากกว่า 300 คน โดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ดีผ่านกลไกสินค้าและการบริการที่ได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พิสิษฐ์กรุ๊ปมีธุรกิจในเครือครอบคลุมหลายกลุ่มธุรกิจ โดยธุรกิจหลักคือธุรกิจด้านสีย้อมผ้า สีพิมพ์ผ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร เครื่องมือทดสอบ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจรซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังดำเนินธุรกิจด้านเคมีชุบโลหะสำหรับอุตสาหกรรมชุบโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตที่สูงขึ้นตามลำดับ บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการที่พักอาศัยของประชากรในประเทศที่เพิ่มขึ้น บริษัท ฯ มีนโยบายพยายามทุกวิถีทางที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า บุคลากร เทคนิคการผลิต การแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ การบริหารและการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตที่ได้คุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่บุคลากรในองค์กร โดยนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาเป็นแนวทางในการบริหารระบบคุณภาพของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2543   ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาในทุกๆ ด้านและอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวในการดำเนินงาน บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะมาร่วมงาน บริษัทฯ ตระหนักว่าทรัพยากรมมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนของบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้า บริษัท จึงมีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี เพื่อให้กระบวนการทำงานของพนักงานในองค์กรมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล

Is this your company? Claim it now!