Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
22 May 2020
Job ID: SK-3064
Sales Supervisor/หัวหน้างานฝ่ายขาย

บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย เช่น ผลิตภัณฑ์ Pepsi ,นมโฟรโมสต์, BRANDS ซุปไก่,เบียร์ไฮเนเก้น,กาแฟเขาช่อง,ถ่านไฟฉายโกดัก,DTAC เป็นต้น ในพื้นที่ภาคกลางตะวันตกและปริมลฑล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตั้งเป้าการขาย และวางแผนเพื่อให้บรรลุยอดขาย การกระจาย และการจัดเรียงในเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ วางแผนการใช้โปรโมชั่น และกลยุทธในการเสนอขายสินค้าหรือโปรแกรมใหม่ ๆ ในตลาด
2. ออกพบปะลูกค้า และทำการวางแผนธุรกิจร่วมกับลูกค้า หรือร้านค้ารายใหญ่ ทั้งรายเดือน และประจำปี
3. พัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานในทีมขาย ตรวจสอบดูแลการทำงานโดยการไปออกตลาด หรือการจัดอบรมในห้องเรียน
4. เป็นผู้นำในการจัดประชุมทีมขาย และการทบทวนยอดขายประจำเดือน
5. ทำรายงานผลการทำงานประจำวัน และกิจกรรมการขายต่าง ๆ  รวมทั้ง สภาวะการแข่งขันของคู่แข่ง และข้อมูลทางการตลาด
6. วิเคราะห์ผลการขายประจำวัน และวางแผนงานในการขาย และการกระจายสินค้าใหม่ของพนักงานในทีมให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.มีความเป็นผู้นำ

2.สามารถบริหารทีมขาย และยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ

3.มีทักษะการวางแผนโปรแกรมการส่งเสริมการขาย

4.มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ 

5.สามารถประสานกับคู่ค้าและส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

6.มีความสามารถในการสื่อสาร และฝึกอบรม

7.สามารถปฏิบัติงานได้ทุกจังหวัดที่อยู่ในธุรกิจของบริษัท

8.สามารถดูแลทีมงานและวางแผนการทำงานเป็นอย่างดี

9.มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขาย อย่างน้อย 2 ปี

Apply Now

Job Details:

Benefits:
  • Performance bonus
  • Gratuity
  • Transportation allowance
  • Housing allowance
  • Travel allowance
  • Medical insurance
  • Dental insurance
  • Life insurance

PATCHARA DM. CO., LTD.
Is this your company? Claim it now!