31 July 2019
Job ID: BK-116142
Personal Assistant

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สนับสนุน และ เป็นผู้ช่วย ผู้บริหารในการสื่อสารนโยบายทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
 • ทำตารางนัดหมาย ติดต่อประสานงาน ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับผู้บริหาร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกรวมถึง การจัดประชุมของผู้บริหาร
 • ตรวจสอบ ควบคุมเกี่ยวกับเอกสารเข้าออก
 • รวบรวม จัดแบ่ง และวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการทั้งหมด และประมวลผลออกมาให้เข้าใจง่าย และสะดวกในการสื่อสาร
 • ติดตามผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม จดบันทึกการประชุม ติดตามงานจากที่ประชุม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ
 • จัดทำไฟล์นำเสนอ ของผู้บริหาร ที่จะใช้นำเสนอทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือโท สาขา บริหารธุรกิจ / หรือ อื่นๆ
 • สามารถสื่อสาร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการ อย่างน้อย 3 ปี 
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
 • สามารถสื่อสาร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีรับพิจารณาผู้สมัครสัญชาติไทยและต่างชาติ

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

Mitr Phol Group
กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยังยืน บนวิสัยทัศน์ "เราาจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้กับสังคม" โดยยึดมั่นปรัชญา "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชื่อในคุณค่าของคน ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม"

Is this your company? Claim it now!