Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
31 August 2020
Job ID: BK-242829
Operational Risk Management for Retail Credit Business

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือ และกระบวนการการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่สำคัญ เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการของสินเชื่อลูกค้ารายย่อย (อาทิเช่น Hire Purchase, Housing loan, Personal Loan , SME Car3X เป็นต้น)  รวมทั้งประสานงานให้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในสายธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
 • วิเคราะห์กระบวนการทำงาน และระบุความเสี่ยงด้านปฏิบัติการสำหรับสินเชื่อลูกค้ารายย่อย (อาทิเช่น Hire Purchase, Housing loan, Personal Loan , SME Car3X เป็นต้น)  สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการปรับลดความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานต่างๆในองค์กร  
 • กำหนดแนวทางในการจัดเก็บความเสียหายด้านปฏิบัติการ /วิเคราะห์สาเหตุของเหตุการณ์ความเสียหาย และร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางในการปรับลดความเสี่ยง ในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ความเสียหายที่มีนัยสำคัญ นำเสนอรายงานความเสี่ยงต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Sub Committee)
 • ประเมินความเสี่ยง (RCSA) และกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) สำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการสำหรับสินเชื่อลูกค้ารายย่อย    รวมทั้งติดตามให้เกิดแนวทางการจัดการและดำเนินการที่เหมาะสม
 • ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และจัดทำรายงานฐานะความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ และบริการของธุรกิจสินเชื่อลูกค้ารายย่อย ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมถึงแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ตามหลักปฏิบัติทั่วไป
 • จัดทำรายงาน และนำเสนอฐานะความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องของทุกผลิตภัณฑ์ บริการสำหรับสินเชื่อลูกค้ารายย่อย นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติ:

  • ปริญญาตรี/โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ ,MBA , สถิติ, เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ / กระบวนการสินเชื่อลูกค้ารายย่อย / Hire Purchase ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และกระบวนการสินเชื่อลูกค้ารายย่อย Hire Purchase , Housing Loan, Personal Loan เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และการมองภาพองค์รวม (Conceptual thinking)เพื่อสามารถวิเคราะห์กระบวนการ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และพัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
  • มีความรู้ในเครื่องมือและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามหลักมาตรฐานสากล รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร อาทิเช่น RCSA, Key Risk Indicator, Internal and External Loss Management, Business Continuity Management, Basel II&III, Operational Risk Capital Allocation เป็นต้น
  • มีความสามารถในการสื่อสาร ทักษะในการนำเสนอที่ดี
Apply Now

Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time
 • Career Level:
  Entry Level
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  5 years
 • Company Industry:
  Financial Services
 • Location:
  Wattana, Bangkok, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Free shuttle bus
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

Kiatnakin Bank Public Company Limited
http://kiatnakin.co.th/
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจพาณิชย์ให้บริการด้านการเงินและการลงทุน โดยมุ่งเน้นการทำธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยครอบคลุมการบริการเงินฝาก ธนบดีธนกิจ ธุรกิจเช่าซื้อ และสินเชื่อธุรกิจเฉพาะกลุ่ม และด้วยการร่วมกิจการกับ บมจ.ทุนภัทร ภายใต้ชื่อ ‘กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร’ ทำให้ธนาคารมีความสามารถในการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร ตอบสนองทุกความต้องการครอบคลุมทุกธุรกิจกับลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าสถาบัน ทั้งในส่วนของลูกค้าธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน นอกจากนี้ ในปัจจุบันสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของธนาคารเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว ซึ่งทำให้ธนาคารมีความพร้อมในการเติบโตในอนาคต เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน กำลังมองหาบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จในอาชีพ พร้อมร่วมเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา Kiatnakin Bank Public Company Limited (KKB) is an emerging commercial bank which provides financial and investment services based on our specialization. Service domain covers retail deposit and lending, Wealth Management, Hire Purchase and Focused-segment Commercial Lending. Through merging with Phatra Capital Public Company Limited, Kiatnakin Phatra Financial Group has been formed, which helps enhance and broaden KKB’s products and services. At present, KKB has been serving needs of all types of customers: Individual, Corporate and Institutional clients. Current assets under management has been doubled and become growth platforms for KKP’s future expansion. To support our growth strategy, our Bank is looking for the high caliber talents; who demonstrate knowledge and competency, creativities, team-orientation, and strong aspiration for professional successes, to join us in the path for future growth.

Is this your company? Claim it now!