Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
08 October 2019
Job ID: BK-143682
อาจารย์ประจำสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต /สาขาวิชาธุรกิจการบิน/การจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 25-50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท ในสาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือเทียบเท่า อย่างต่ำ 800 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความพร้อมเป็นอาจารย์ มีความรับผิดชอบต่องานสอนและงานโครงการที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร และทักษะการนำเสนอที่ดี

รายละเอียดงาน

 • ดำเนินภารกิจด้านการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา และทิศทางของสาขาวิชา
 • ผลิตผลงานสร้างสรรค์/ผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และนับคะแนนได้ตามเกณฑ์สกอ.
 • รับผิดชอบภาระงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ประวัติส่วนตัว/RESUME พร้อมประสบการณ์ทางาน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ทุกระดับปริญญา)
 • ใบปริญญาบัตรและใบระเบียนการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
 • กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบสำเนามาด้วยทุกครั้ง
 • เอกสารรับรองการทางาน (Certificate) หรือ เอกสารรับรองการฝึกอบรมอื่นๆ (ถ้ามี)
 • ประสบการณ์สอน หรือ สำเนาผลงานวิจัยทางวิชาการ (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารการสมัครงานทางไปรษณีย์ได้ที่

สถาบันพัฒนาบุคลากรกำรบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาคาร 2 ชั้น7 วิทยาเขตร่มเกล้า

60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์. 02-904-2222 ต่อ 2230 โทรศัพท์มือถือ 085-115-7325

Apply Now

Job Details:

KASEM BUNDIT UNIVERSITY
กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ หลายอัตราเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยำลัยในปัจจุบันและอนาคต หากคุณมีคุณสมบัติด้านการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปหรือมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ และความสามารถที่คุณมีสู่เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ ตลอดจนต้องการใช้ศักยภาพที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 เปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

Is this your company? Claim it now!