Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
18 May 2020
Job ID: BK-214477
Senior Curriculum Developer

อัตราเงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป++ (สื่อสารและเขียนรายงานภาษาอังกฤษ+2000-3000 ขึ้นกับทักษะ)

ลักษณะงาน 

 • เวลาทำงาน จ-ศ 8.30น-17.00น หากมีงานนอกเวลา มีเบี้ยเลี้ยงต่างหาก สามารถเบิกค่าเดินทางตามอัตราที่บริษัทกำหนด
 • วางแผนกับทีมปรับหลักสูตรไทย จีน อังกฤษ เพื่อให้เหมาะกับองค์กร และตอบโจทย์การศึกษายุคใหมซึ่งต้องใช้สื่อดิจิทัล และระบบออนไลน์
 • ประเมินและพัฒนาครูผู้สอนในการใช้สื่อต่างๆที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อพัฒนาการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว แบบ Offline Online หรือแบบผสมผสานเพื่อตอบโจทย์สังคมยุคปัจจุบัน
 • ติดตาม ประเมิน ผลการนำหลักสูตรต่างๆไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตร 
 • จัดทำเอกสาร และรายงานต่างๆ เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อจุดมุ่งหมายในการนำเสนอต่อหน่วยงาน และ ประชาสัมพันธ์
 • ร่วมกับทีมเพื่อจัดแคมเปญต่างๆในโรงเรียนหรือหน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตร
 • ประสานกับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่มีการใช้หลักสูตร เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนในหลักสูตรมากที่สุด
 • บริหารจัดการ Platform E-Learning ขององค์กร
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25- 35 ปี บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจเย็น สามารถรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานละเอียดมีระเบียบ
 • ปริญญาโทขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านการสอนและพัฒนาหลักสูตร  
 • มีทักษะด้านภาษาจีนดี HSK ระดับ 5 ขึ้นไป สามารถอ่านเขียนและ สื่อสารภาษาจีนได้ดี
 • หากมีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีจะได้ค่าภาษาเพิ่ม (ส่งเอกสารผลภาษาอังกฤษ)
 • ทันต่อเหตุการณ์ รักการใช้สื่อดิจิทัล  และการค้นค้วาช่องทางออนไลน์
 • มีทักษะใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้(ในกรุงเทพฯ)

สนใจสมัครงาน: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:   086-3010705   or Click APPLY NOW

Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Travel allowance
 • Medical insurance

INCLUSIVE GLOBAL EDUCATION (THAILAND) CO., LTD.
iGET คือทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อประเทศไทย-จีน ซึ่งได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยให้คำปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดหาทุนการศึกษา ในระดับ ตรี โท เอก พร้อมร่วมหาทางออกให้ผู้รับคำปรึกษาได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ การให้คำปรึกษาแบบจริงใจ ซื่อสัตย์ ตรงไปต่อมาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยใจบริการ เริ่มตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากที่เรียนจบ อีกทั้งยังมีการจัดหลักสูตรเข้มข้น เสริมความมั่นใจ เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจริงอีกด้วย

Is this your company? Claim it now!