Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
05 September 2019
Job ID: BK-130798
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายละเอียดงาน :

 • สามารถดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชี และการเงินทั้งระบบ

 • ดูแล ควบคุม บันทึก ตรวจสอบ ใบสำคัญจ่าย, Pretty Cash, เช็ค, เงินเดือน

  และเอกสารการสั่งจ่ายอื่นๆ รวมถึงเอกสารลูกหนี้

 • จัดทำบัญชีปิดงบการเงินของกิจการ และประสานงานกับ Auditor เพื่อตรวจสอบ จัดทำสปช.3

และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมนำส่งงบการเงิน ที่กรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์

 • ดูแลโปรแกรมระบบบัญชี และแก้ไข กรณีระบบบัญชีเกิดปัญหา

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป (มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป)

 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, สามารถใช้โปรแกรมทางด้านบัญชีได้ดี

 • มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงินอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม MS Office. Word, Excel, ได้ดี

 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ปานกลาง-ดี

 • สวัสดิการบริษัท

  โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการ)

  ประกันสังคม และ ประกันอุบัติเหตุ (AIA)

  ท่องเที่ยวประจำปี ทั้งภายในและต่างประเทศ

  Apply Now

  Job Details:
  • Employment Type:
   Full Time, Permanent
  • Required Qualification:
   Degree
  • Required Experience:
   3 years
  • Location:
   Beungkum, Bangkok, Thailand
  • Salary:
   Salary negotiable

  Benefits:
  • Five-day work week
  • Performance bonus

  Ilab Fluid Control Co., Ltd.
  Is this your company? Claim it now!