Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
10 October 2019
Job ID: BK-144438
manager/ผู้จัดการร้าน Terroir Expression @ Acmen complex เอกมัย

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมรับผิดชอบภาพรวม และรักษามาตรฐานการบริการให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของการบริการ
 • ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ในเรื่องคุณสมบัติของเครื่องดื่ม รายการอาหาร และสร้างสรรค์เทคนิควิธีการนำเสนอให้กับลูกค้าได้อย่างน่าสนใจ และลูกค้าพึงพอใจ
 • พัฒนาพนักงานให้มีบุคลิกภาพ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในการทำงานให้ถูกหลักทำให้งานมีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐาน ปรับปรุงการแต่งกาย และสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ประชุมหัวหน้างานเพื่อหาวิธีป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ
 • จัดทำตารางการทำงาน วันหยุดประจำวันของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยให้เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน รวมถึงวางแผนการจัดอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการให้บริการในช่วงเทศกาลต่างๆ
 • ตรวจสอบเอกสารการที่เกี่ยวข้องกับมาปฏิบัติงานของพนักงาน ก่อนส่งแผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อประกอบการทำเงินเดือน
 • มอบหมายงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม และควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบ ข้อบังคับ
 • ลงบันทึกประจาวัน เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานลงในสมุด Lock Book เป็นประจำ
 • ควบคุมการตรวเช็คอุปกรณ์ บำรุงรักษาเครื่องใช้ต่างๆ ของห้องอาหารในทุกจุดให้สะอาดเรียบร้อยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • ตรวจสอบและตรวจนับอุปกรณ์แตกหักเสียหายร่วมกับฝ่ายสโตร์และบัญชี
 • วิเคราะห์รายการขายในแต่ละสัปดาห์ กระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ร่วมกับแผนกการตลาด จัดเตรียแผนการโปรโมชั่น และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 
 • กรณีตรวจพบความไม่ถูกต้องเหมาะสม ในงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป ห้ามมิให้นิ่งเฉยต่อปัญหาที่พบเห็น ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อบริษัทฯ โดยรวม
 • ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ ควบคุมอารมณ์ได้ดี ใจเย็น มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีมนุษย์สัมพัยธ์ดี มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีความรู้ด้านการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
Apply Now

Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time, Permanent
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  2 years
 • Location:
  Wattana, Bangkok, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Benefits:
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Gratuity

ground to glass
Is this your company? Claim it now!