Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA) Jobs 14 Jobs

01 July 2019
Job ID: BK-103962
นักเทคโนโลยีดิจิทัล (งานบริการลูกค้า Product and Services IT)

 Job Responsibilities

 • ช่วยบริหารจัดการและดูแลงานบริการลูกค้าด้าน Product and Services IT
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของสำนักงานในเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ
 • วิเคราะห์ ตรวจสอบ ตอบข้อซักถาม แก้ไขเหตุขัดข้อง ปัญหาบริการ ข้อร้องเรียน ข้อสอบถามในชั้นแรก (First Tier) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • ช่วยบริหารจัดการระบบติดตามปัญหา ติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา และแจ้งผลความคืบหน้า
 • ติดตาม และเฝ้าระวัง เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเครือข่าย ระบบสารสนเทศและความปลอดภัย (Network/ System/ Application/ Security Operation Center) พร้อมทั้งแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีพบเหตุผิดปกติ
 • ดำเนินการด้านการบริหารจัดการผู้ใช้งาน (Customer Account Management) 
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 Job Qualifications:

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2-3 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ การดูแลศูนย์บริการลูกค้า (ด้าน IT)
 • ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ Network, System, Application และ Security

 

 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

  Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

                            Human Resources Management Division                                                

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์  108 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์: (+66) 0 2612 6000 ต่อ 11105
Website : www.dga.or.th

    Enabling Complete & Secure e-Government


Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Gratuity
 • Transportation allowance
 • Travel allowance
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) Electronic Government Agency (Public Organization) เป็นองค์กรภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ภารกิจหลัก (Mission) ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Common Information Infrastructure) แก่หน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถรองรับความต้องการและความจำเป็นในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนา e-Government ของประเทศ เช่น ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National Root Certification Authority) ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศภายในภาครัฐ (Government Intranet) เพื่อรองรับการใช้งานและติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานในระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ที่มีคุณภาพ ให้บริการด้านวิชาการ ให้คำปรึกษา หรือบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของหน่วยงานให้สามารถเชื่อมโยงหรือทำงานร่วมกับระบบกลางได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยภายใต้มาตรฐานและแนว ทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมด้านวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติต่างๆ และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับด้าน e-Government ของประเทศ รวมถึงการฝึกอบรมการใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาและให้บริการในรูป แบบของระบบกลางเพื่อให้แนวทางต่างๆ ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ www.ega.or.th

Is this your company? Claim it now!