07 August 2019
Job ID: SK-1899
Electrical & Mechanical Technician Officer/เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าและเครื่องกล

Responsibilities:

งานซ่อมบำรุง

 • ดูแลงานด้านตรวจสอบ และบำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เพื่อให้พร้อมใช้งานให้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อกระบวนการผลิตได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และให้ผู้ใช้พึงพอใจ
 • ปฏิบัติการ บันทึกผลเพื่อเป็นข้อมูลในการทำงาน ควบคุมการทำงานและการบำรุงรักษาเครื่องจักร ในส่วนการผลิต (ยกเว้นไลน์บรรจุ) และสนับสนุนการผลิตได้แก่ระบบไฟฟ้าและระบบอัดลม เพื่อไม่ให้เครื่องจักรเสียระหว่างการใช้งาน 
 • ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องจักรเมื่อเสีย และ แจ้งระยะเวลาในการซ่อม, ประเมินค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการซ่อม งานปรับปรุงเครื่องจักร ในส่วนเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค 

งานโครงสร้างและงานจ้างเหมา

 • ดูแลผู้ให้บริการภายนอก ในส่วนเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค ให้มีความปลอดภัยและได้คุณภาพ
 • ปฏิบัติการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ในส่วนเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้เครื่องจักรเดินได้ตามแผน

การจัดการทั่วไป

 • ปฏิบัติการตามระบบคุณภาพต่างๆ ในส่วนเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ
 • เสนองบประมาณการบำรุงรักษาและงานปรับปรุงแก้ไขต่างๆประจำปี ในส่วนของเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค
 • ดูแลงานในส่วนอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 • ปวส - ปริญญาตรี (ช่างไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 • ประสบการณ์ในงานระบบเครื่องจักรและไฟฟ้า 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านเครื่องจักรการผลิต ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง
 • มีความรู้ ในระบบ GMP, HACCP, ISO9001, ISO14001

Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus
 • Gratuity
 • Free shuttle bus
 • Travel allowance
 • Medical insurance
 • Dental insurance

Diamond Food Product Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!