Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
24 July 2020
Job ID: BK-233984
Senior Civil Engineer / เจ้าหน้าที่ชำนาญการ (วิศวกรโยธา) ส่วนวิศวกรรม (1 อัตรา)

คุณสมบัติ:

 • มีอายุตั้งแต่ 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
 • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน การก่อสร้างและบริหารโครงการ หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 7 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ดำเนินงานโครงการ งานการดูแลบำรุงรักษาให้สำเร็จภายในขอบเขตงานที่กำหนด ตั้งแต่การหาข้อมูล การพิมพ์/จัดทำจดหมาย บันทึกข้อความ ขอบเขตงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเตรียมวาระ เตรียมเล่มโครงการ เตรียม Presentation เพื่อการนำเสนอโครงการ ฯลฯ
 • ใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งงบลงทุนและงบดำเนินการที่เกี่ยวข้องในงานบำรุงรักษาที่ได้รับมอบหมาย โดยดำเนินการทำจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดทำรายงานการประชุม การประสาน การควบคุมและตรวจสอบงาน และการตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญา
 • ดูแลสัญญาจ้างต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประสานงานผู้รับจ้าง
 • ติดตามงานในระบบแจ้งซ่อม (Service-D) ขององค์กร เพื่อให้การซ่อมแซมแก้ไขงานบำรุงรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ
 • ช่วยดูแลสัญญาจ้างต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประสานงาน ผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับจ้างในการซ่อมแซมบำรุง และประสานงานการตกแต่ง ปรับปรุงพื้นที่ของหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • ปรับปรุงระบบการทำงาน และประยุกต์แนวทางที่ดี (Best Practice) มาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
 • ค้นคว้า และประยุกต์เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อนำมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร:

 • สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th) หัวข้อ “สมัครงาน”
 • สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2285
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 0-2142-2222,0-2142-2240-1 โทรสาร 0-2143-8889
Apply Now

Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time, Permanent
 • Career Level:
  Middle Level
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  7 years
 • Company Industry:
  Property Management / Consultancy
 • Location:
  Laksri, Bangkok, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Dhanarak Asset Development Co., Ltd.
ประกาศรับสมัครงาน !!! ด้วย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง และ บริหารจัดการโครงการศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นๆ ของรัฐ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dad.co.th มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคล ผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

Is this your company? Claim it now!