Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
22 October 2019
Job ID: BK-149188
เจ้าหน้าที่ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
  • เบิกจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ และจำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือสิ้นสภาพการใช้งาน
  • (จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ และตรวจสอบรายการพัสดุคงคลัง ตัดบัญชีครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือหมดอายุการใช้งาน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
  • จัดสรรการใช้งานและบำรุงรักษายานพาหนะ รวมทั้งยานพาหนะจ้างเหมา
  • จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัด
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • มีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
  • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านบริหารจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 0-2 ปี
  • อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามโครงสร้างเงินเดือนของ ธพส.

กำหนดเวลา และวิธีการรับสมัคร

(1) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

(2) ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ ธพส. www.dad.co.th ในหัวข้อสมัครงาน กรอกรายละเอียด และเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน โดยส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ Apply Now

(3) บริษัทฯ จะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสาร หลักฐานครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 0-2142-2222,0-2142-2240-1 โทรสาร 0-2143-8889
Apply Now

Job Details:

Dhanarak Asset Development Co., Ltd.
ประกาศรับสมัครงาน !!! ด้วย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง และ บริหารจัดการโครงการศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นๆ ของรัฐ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dad.co.th มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคล ผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

Is this your company? Claim it now!