Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
08 October 2019
Job ID: BK-143442
กรรมการผู้อำนวยการ

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

       คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑ มีสัญชาติไทย

๑.๒ มีอายุไม่เกิน  ๖๐  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร

๑.๓ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๔ เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานให้แก่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เต็มเวลา

๑.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และยินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบประวัติเครดิตบูโร  

๑.๖ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และยินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

๑.๗ ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

๑.๘  ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๙  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

๑.๑๐ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือผิดวินัยร้ายแรง

๑.๑๑ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย หรืออยู่ระหว่างการสอบสวน หรือการพิจารณาทางวินัย หรือถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้หยุดงาน เป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับถูกพักงาน

๑.๑๒ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของบริษัทฯ (Conflict of Interest)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑.๑๓ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

        โดยมีประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป  ดังนี้

-   องค์กรภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า ในองค์กร

            ที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ล้านบาท/ปีและมีพนักงานตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป  หรือ

-   ข้าราชการ ต้องดำรงตำแหน่งตั้งแต่นักบริหารระดับต้น หรืออำนวยการระดับสูง หรือ

-   พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งระดับรองหัวหน้าหน่วยงาน หรือเทียบเท่า

๑.๑๔ มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ในการสร้างและพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน

๑.๑๕ มีมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงานกับบุคคลและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ

๑.๑๖ มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี กรณีมีผลการทดสอบอาทิ TU-GET / CU-TEP / TOEIC  / TOEFL / IELTS ให้แนบเอกสารผลการทดสอบ (ถ้ามี)

๑.๑๗ หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ อาหาร งานบริหารระบบคุณภาพ ISO 9000 และ ISO 17025 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ

      ทำหน้าที่บริหารกิจการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ตลอดจนต้องปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งของบริษัท รวมทั้งดำเนินงานอื่น ๆ ในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อบริษัทฯ ในการหารายได้และการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับแต่ได้รับตำแหน่ง มีประสิทธิภาพตามหลักบรรษัทภิบาล  และทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารของบริษัท

๓. เงื่อนไขการจ้างและค่าตอบแทน

     ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

๔.๑  ใช้แบบฟอร์มใบสมัครที่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่บริษัทฯ หรือดาวน์โหลดได้จาก www.centrallabthai.com

๔.๒  รูปถ่ายสีขนาด  ๒  นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน  ๒  รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน)

๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๔.๔ หนังสือรับรองผ่านงาน และเอกสารแสดงผลงานที่ผ่านมา

๔.๕  หลักฐานแสดงคุณวุฒิ และใบแสดงผลการศึกษา หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้

๔.๖ เอกสารที่แสดงถึง แนวคิด ในการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ ที่มีความเป็นผู้นำที่มีสมรรถนะสูง มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพื่อประกอบการหารายได้ ความยาวไม่เกิน ๕ กระดาษ  A๔  เป็นภาษาไทย

๔.๗  ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน  ๑๕  วัน นับถึงวันยื่นใบสมัคร โดยรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคร้ายแรงอันได้แก่ โรคทางจิตเวช โรคเรื้อน ในระยะติดต่อ  วัณโรค โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฎอาการ โรคติดยาเสพติด และโรคพิษสุราเรื้อรัง

. การพิจารณาคัดเลือก

๕.๑  บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมเบื้องต้นจากใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร  และจะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเข้ารับการทดสอบ สัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่บริษัทฯกำหนด โดยผู้ที่ไม่เข้ารับการทดสอบ สัมภาษณ์ แสดงวิสัยทัศน์ ตามวัน เวลาที่กำหนดดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์

๕.๒ บริษัทฯ มีดุลยพินิจพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ตามวัน เวลา สถานที่ที่บริษัทฯ กำหนดอีกครั้งหนึ่ง

๕.๓ บริษัทฯ จะส่งผู้สมัครไปรับการทดสอบ IQ และ EQ ตามวัน และเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

๕.๔ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกแต่งตั้ง หรือ ไม่คัดเลือกแต่งตั้งผู้สมัครทุกคนหรือคนใดคนหนึ่งก็ได้ หรือยกเว้นการคัดเลือกแต่งตั้ง หรือ ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกหรือแต่งตั้งได้ตามที่เห็นสมควร และถือการตัดสินของคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการ เป็นที่สุด โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิ์จะฟ้องร้องหรือดำเนินคดีใด ๆ กับบริษัทฯ หรือคณะอนุกรรมการฯ

. กำหนดวันสมัครและสถานที่รับสมัคร

     ผู้สมัครสามารถส่งจดหมายพร้อมใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครงาน ได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ ๕๐  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพ  ๑๐๙๐๐

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับบนซองจดหมายของผู้สมัคร หรือส่งด้วยตนเอง หรือ  

กดสมัครผ่านทาง JobCute.com ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๖๘๘๑ ต่อ ๑๔๑

Apply Now

Job Details:

Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!