04 July 2019
Job ID: BK-105257
Senior Insurance Officer/เจ้าหน้าที่ประกันภัยอาวุโส

งานที่รับผิดชอบ

- แจ้งเตือนประกันภัยหมดความคุ้มครองกับ CEO ผจก.บัญชี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงติดตามข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการทำประกันภัยจากผู้ประสานงาน
- กำหนดทุนเอาประกันภัยให้ถูกต้องตามหลักการ
- ส่งหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา จัดทำ และจัดส่งข้อมูล ถ้าหากมีการขอเพิ่มเติม
- ติดตามการเสนอราคา ต่อรองราคา และเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ
- จัดทำเอกสารเปรียบเทียบใบเสนอราคา และนำเสนออนุมัติกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบ comment
- แจ้งผลการทำประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัยที่ได้รับเลือก และบริษัทประกันทีไม่ได้รับเลือก
- งานเคลมประกันภัย เช่น รับแจ้งเคลม ตรวจสอบเงื่อนไขกรมธรรม์ หาแนวทางการเคลม ประสานงานการเคลม รวมถึงพิจารณาอนุมัติผลการเคลมประกันภัย และสินไหมทดแทน และประสานงานภายในเพื่อตรวจสอบสถานะเงินค่าสินไหมทดแทน
- การจัดการ และควบคุมสัญญา เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชำระค่าเบี้ยประกัน ติดตามการชำระค่าเบี้ยประกัน อัพเดตสถานะการทำประกันภัย รวมถึงแสกน และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการทำประกันภัย
- การให้ความรู้ และการร่วมจัดการด้านความปลอดภัย เช่น จัดสัมนาให้ความรู้กับผู้เอาประกันภัย

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประการณ์ด้านงานประกันภัย สรรหาและเคลมประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะการจัดการที่ดี สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างดี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับทีมงานได้

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ 

 


Job Details:

Benefits:
  • Performance bonus
  • Travel allowance
  • Life insurance

Advance Clean Power Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!