Supply Chain Management Jobs 336 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
29 June 2020
Job ID: BK-227169
Supply Chain Management Director

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่: 

 • กำหนดกลยุทธ์และออกแบบแผนงานทั้งระยะกลางและระยะยาวของ 3 ส่วนงานหลักที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอให้แก่ Managing Director อนุมัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของผู้บริหาร 
 • พัฒนานโยบายการบริหารคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง/โลจิสติกส์ รวมไปถึงการจัดซื้อ เพื่อให้กระบวนการทำงานทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
 • ให้คำปรึกษาในเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับโอกาส อุปสรรค ความเสี่ยง และผลกระทบจากการตัดสินใจที่เกี่ยวเนื่องกับงานบริหารคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง/โลจิสติกส์ (Warehouse & Inventory/Logistics) และจัดซื้อ (Purchasing) และนำเข้าสินค้า และงานบริการลูกค้า(Customer Service) แก่ผู้บริหาร
 • คาดการณ์งบประมาณที่ใช้ในการบริหารงานของ 3 ส่วนงานหลักที่รับผิดชอบและนำเสนอแก่ผู้บริหาร
  เพื่อขออนุมัติ
 • ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายนอก และภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนการทำงานร่วมกัน โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า และนโยบายบริษัท
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ ตัวกลางผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ บริษัทพันธมิตร และลูกค้า เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
 • วิเคราะห์อัตรากำลังคนในหน่วยงาน และจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินกิจกรรมในการทำงาน 
  Supply Chain
 • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในหน่วยงาน ให้มีความรู้ในกระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคในการทำงานของหน่วยงาน ตลอดจนมีทักษะทั้งในเชิงเทคนิค (hard side) และด้านการสร้างความสัมพันธ์ (soft side)
 • ให้คำปรึกษา แนะนำกับทีมงานเกี่ยวกับแผนงาน Supply Chain และให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินงานไปตามกลยุทธ์การขายที่วางไว้ 
 •  

  คุณสมบัติ 

   

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา Supply Chain Management หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Supply Chain Management อย่างน้อย 10 - 15 ปี   และทำงานระดับบริหาร อย่างน้อย 5 - 10 ปี
  • มีความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับการบริหารงาน Supply Chain Management ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ Logistics, Warehousing Management,     Forecasting Demand, Transportations, Inventory Management, Distribution Management และ Strategic Purchasing & Procurement
  • มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Improvement)
  • มีมุมมองเชิงธุรกิจ (Business Acumen)
  • มีทักษะในการบริหารทีมงาน และผลลัพธ์ของงาน (Managing Results through People)
  • มีทักษะในการบริหารแผนงานเพื่อถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฎิบัติการ (Managing Strategy Execution Plan)
  • มีวิสัยทัศน์ คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต (Visionary)
  • เป็นผู้ที่ไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ เปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองและการทำงานของตนเองอยู่เสมอ (Dynamic, Agility)

   

  ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่ายล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน) มาที่ 

   

   บริษัท จีทีซี จำกัด

   

   เลขที่ 208 อาคาร 208 วายเลสโร้ด ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุม กรุงเทพ 10330

   

   โทรศัพท์ 02 651 5551  www.getece.com

   

   

  Apply Now

  Job Details:
  • Employment Type:
   Full Time
  • Career Level:
   Top Level
  • Required Qualification:
   Degree
  • Required Experience:
   10 years
  • Company Industry:
   Wholesale / Retail
  • Location:
   Pathumwan, Bangkok, Thailand
  • Salary:
   Salary negotiable

  GeTeCe Co., Ltd.
  GeTeCe Careers Our organization is in the distribution business for Food Ingredients/ Flavor & Fragrances, Chemical raw materials in the fields of; cosmetic, personal care, pharmaceutical intermediates, and Household cleaning products. In addition, we are the sole agent of Material Handling Equipment under the brand name of “GT Mover” With a reputable corporate history of over 38 years, being customers’ first choice was a result of visionary team effort. Now, we look forward to the years ahead as one of the leading modern Trading Houses in Thailand. All this did not come about just because of a team with dreams. It came about because of a team with vision. Now we seek to expand our base of individuals with patience, persistence and precision: those dedicated to the pursuit of “Bonding Possibilities”. We seek qualified, highly motivated, diligent, self-assured, experienced, with effective communication skills and team player attitudes to join our team to fill in the below position/s for our (head office located in the heart of Bangkok)(facilities at Ladya/and Ratburana):

  Is this your company? Claim it now!