Secretary / Personal Assistant Jobs 2,863 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
23 August 2019
Job ID: BK-125562
Company Secretary for Fund Management (Level : Senior Officer – Assistant Manager)

Responsibility:

 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร - รับผิดชอบจัดเตรียมวาระการประชุม รวบรวมเอกสารประกอบการประชุม ดำเนินการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม  ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
 • การประชุมผู้ถือหุ้น – รับผิดชอบจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกรายงานการประชุม ความคุมดูแลทะเบียนผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล การจัดทำรายงานประจำปีของบริษัท ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ให้ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงาน ก.ล.ต., กระทรวงพาณิชย์ – ดูแลรับผิดชอบและทำให้มั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อพึงปฏิบัติที่ดี ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลบริษัท โดยติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมทั้งดำเนินการจัดทำทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • การประสานงานหน่วยงานราชการ – ดูแลรับผิดชอบเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานและให้ข้อมูลสำคัญของบริษัทต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์, กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
 • การจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท – ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท โดยควบคุม และจัดเก็บทะเบียนสำคัญ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สัญญาของบริษัท รวมถึงใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และติดต่อให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามมติที่ประชุมแล้วแต่กรณี

Qualifications:

 • จบปริญญาตรี หรือ โท สาขา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ เลขานุการ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร ภาษาและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 - 5  ปี ด้านเลขานุการบริษัท / Company Secretary ในธุรกิจจัดการลงทุน สถาบันการเงิน หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจจัดการลงทุน

Location: Thanachart Fund Management, 231 MBK Life Building,Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 

Google Maps: https://goo.gl/maps/iRkuaZDRBWT2

Please send application by "Apply Now" button

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด

Thanachart Fund Management Company Limited


Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time, Permanent
 • Career Level:
  Entry Level
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  3 years
 • Company Industry:
  Financial Services
 • Location:
  Pathumwan, Bangkok, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Benefits:
 • Five-day work week
 • Medical insurance
 • Dental insurance

Thanachart Bank Public Company Limited
https://www.thanachart.co.th/en/home
URGENTLY REQUIRED!!! ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) (ธนาคารธนชาต) เดิมเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในชื่อ บริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด(มหาชน) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 ภายใต้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจ หลังจากนั้นได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 ปัจจุบันธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์เป็นอันดับที่ 6 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย โดยเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของประเทศ ธนาคารได้นำเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรผ่านเครือข่ายสาขากว่า 600 แห่งทั่วประเทศ แก่ลูกค้ากว่า 4 ล้านราย ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจบริหารจัดการกองทุน Thanachart Bank Public Company Limited (TBANK) was originally a finance company known as Ekachart Finance Public Company Limited. Its head office is located at 444 MBK Tower, Phayathai Rd.,Wangmai, Pathumwan, Bangkok. TBANK commenced its operations on April 22, 2002 with a Restricted Banking License. Afterward, the Ministry of Finance granted a full commercial banking license on March 1, 2004. The Bank, now, is Thailand’s sixth-largest bank by assets size and the country's leading automobile lender. With more than 600 branches nationwide, Thanachart Bank offers a full range of financial services to over 4 million customers including Retail, Hire Purchase, Corporate and SME banking, Insurance, Life Assurance, Securities Brokerage and Fund Management.

Is this your company? Claim it now!