Sciences, Lab, R&D Jobs 369 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
10 December 2019
Job ID: BK-165280
Asst. R&D Product Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.เป็นผู้วางแผนและปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าใหม่และปัจจุบัน ตามรายละเอียด ดังนี้

    • กำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงวิธีการทำงานร่วมกับส่วนงานอื่นๆในองค์กร แบบฟอร์มที่ใช้ในการทำงาน แจกจ่ายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
    • จัดทำข้อกำหนดทางด้านคุณภาพของวัตถุดิบ ระหว่างกระบวนการและผลิตภัณฑ์       ครอบคลุมถึงความปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมายประเทศลูกค้าปลายทางโดยสรรหาและคัดเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม โดยพิจารณาลักษณะตามธรรมชาติและระดับความเสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการเสื่อมเสียของสินค้าและคงคุณภาพที่ดีจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคและตลอดอายุการจัดเก็บ
    • วางแผน ปฏิบัติและควบคุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การขั้นตอนคัดเลือกวัตถุดิบ จัดทำข้อกำหนดต่างๆ การคัดเลือกผู้ขาย กำหนดขั้นตอน วิธีการทดลอง การควบคุมระหว่างกระบวนการ การตรวจสอบและทวนสอบ โดยการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการอนุมัติอย่างเป็นขั้นตอน ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด 
    • ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาด ในการพัฒนาสินค้าต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวความคิดผลิตภัณฑ์ รสชาติ ราคาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ตามกรอบเวลาที่เหมาะสม
    • ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับแผนกพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อโดยระบุข้อกำหนดของสินค้า ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีผลต่อคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้เพื่อการคัดเลือกชนิดบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ
    • ประสานงานกับฝ่ายกฏหมายเพื่อทราบถึงข้อกำหนดกฏหมายประเทศลูกค้าปลายทาง เพื่อการออกแบบและควบคุมผลิตภัณฑ์ทางด้านสูตร ส่วนประกอบ วัตถุเจือปนอาหาร คุณภาพ ความปลอดภัย รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆที่มีการระบุไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้านั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
    • ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ในการคัดเลือกผู้ขาย กรณีเป็นผู้ขายรายใหม่ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ราคาวัตถุดิบเพื่อควบคุมต้นทุน รวมถึงร้องขอในกรณีที่มีการนำมาใช้ในการทดลองต่างๆ
    • ประสานงานกับฝ่ายผลิต เพื่อวางแผนทดลองและผลิตสินค้าใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม หรือข้อกำหนดบางประการ โดยทำการทดสอบในปริมาณที่เพียงพอต่อการยืนยันผล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่ให้เกิดผลกระทบหรือกระทบน้อยที่สุดต่อไลน์การผลิต
    • ประสานงานกับแผนกควบคุมและประกันคุณภาพ ในการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆที่กำหนดอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้ในกระบวนการผลิตจริง
    • ประสานงานกับหน่วยงานคลังวัตถุดิบ มาตรเคมีและคลังสินค้า ในข้อกำหนดการจัดเก็บที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของวัตถุดิบระหว่างจัดเก็บ ระหว่างกระบวนการและผลิตภัณฑ์สุดท้าย
    • ประสานงานกับแผนกจัดซื้อและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กรณีมีการสรรหาผู้ขายรายใหม่หรือวัสดุทดแทนเพื่อตอบสนองต้นทุนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
    • ประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนงานและกรอบเวลาที่กำหนดให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือแนะนำฝ่ายการตลาดกรณีมีการร้องขอให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่หรือปรับปรุงจากรูปแบบเดิม โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ผู้ขาย นวัตกรรม คู่แข่ง แนวโน้มในตลาดไทยและต่างประเทศ เป็นต้น
    • บริหารจัดการต้นทุนของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทางด้านคุณภาพ เทคนิคที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผู้ขาย ปริมาณการซื้อ หรืออื่นๆ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการต้นทุน ทั้งนี้ในกรณีผลิตภัณฑ์เดิมก็สามารถมองหาโอกาสในการลดต้นทุนเช่นกัน
    • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาในเชิงนวัตกรรมหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
    • จัดเก็บบันทึกเอกสารของผลิตภัณฑ์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงต่างๆของผลิตภัณฑ์ไว้ในฐานข้อมูลเพื่อสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือใช้อ้างอิงในกรณีต่างๆได้
    • ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดอยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ เครื่องดื่มผสมคาเฟอีน เครื่องดื่มเกลือแร่ น้ำผัก ผลไม้ ชา กาแฟ น้ำอัดลม ขนมขบเคี้ยวพร้อมบริโภคและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะต้องสร้างความเชี่ยวชาญและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป

 

2.   ในด้านอื่นๆ

  • ติดตามข้อมูลและถ่ายทอดข่าวสาร การเปลี่ยนแปลง แนวโน้มของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บริษัทผู้ขาย สินค้าในต่างประเทศ สินค้าคู้แข่งเพื่อนำเสนอต่อผู้สนใจและเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ฝ่ายการตลาด เป็นต้น
  • สนับสนุนระบบคุณภาพต่างๆที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนั้นๆ

  • ปฏิบัติตามกฏระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์
  • มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์กรตามความเหมาะสม
  • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติ

 

  • ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3  ปีขึ้นไป ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
  • มีความรู้ความเข้าใจในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและกฎหมายหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
  • มีความรู้ด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
  • สามารถวางแผนงานและควบคุมตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO, FSSC หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านกฏหมายผลิตภัณฑ์ซึ่งส่งผลทางด้านคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม

 

 

Apply Now

Job Details:
  • Employment Type:
    Full Time, Permanent
  • Career Level:
    Middle Level
  • Required Qualification:
    Degree
  • Required Experience:
    3 years
  • Company Industry:
    Manufacturing
  • Location:
    Bangbon, Bangkok, Thailand
  • Salary:
    Salary negotiable

Benefits:
  • Five-day work week
  • Overtime pay
  • Performance bonus
  • Medical insurance
  • Life insurance

TCP Group  is a great Thai enterprise representing all that is good about Thailand and brings honour to our country on the global stage through our products and services. The Way We Work OUR PRODUCTS & SERVICES are innovative and of world class quality. OUR TRADE PARTNERS IN THAILAND AND AROUND THE WORLD always receive the right product, at the right place and time in the most efficient way because we optimize our route to market.  OUR PEOPLE think global and are always consumer-centric, working with a high performance culture to build a high performance. OUR ORGANISATION  respects the planet and society and integrates sustainable practices throughout our value chain and wherever we do business.

Is this your company? Claim it now!