Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
08 October 2019
Job ID: BK-143957
Building Manager/ ผู้จัดการฝ่ายอาคาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านบริหารอาคาร

 • ดูแลบริหารจัดการอาคารให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
 • บำรุงรักษา, ตรวจตราพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และสวยงาม
 • วางแผนและจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด และจัดสรรการใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางแผนและควบคุมการซ่อมแซมพื้นที่ต่างๆ ที่รับผิดชอบตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด
 • บริหารจัดการการปฏิบัติงานของแม่บ้าน, รปภ., เจ้าหน้าที่บริหารอาคาร ให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานในฝ่าย ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐาน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซมบำรุงรักษาพื้นที่ และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้านวิศวกรรม

 • ร่วมวางแผนพัฒนาระบบซ่อมบำรุง วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข และตอบสนองต่อการบริการ
 • จัดหาผู้รับเหมาร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ วิเคราะห์ราคา คุณภาพงาน ตรวจสอบ และตรวจรับงานผู้รับเหมาได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
 • ร่วมบริหารโครงการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวัดค่าพลังงานอย่างต่อเนื่อง และหาวิธีแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายพลังงาน
 • รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงานช่าง และผู้รับเหมาพร้อมประสานการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ

 • อายุ(ปี) : 35  ปีขึ้นไป เพศ : ชาย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรืออื่นๆ ในงานวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคารและวิศวกรรม 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีความคล่องตัวสูง
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา และแก้ไขปัญหาได้ดี
 • ทักษะการเจรจาต่อรองที่ดีและเครือข่ายธุรกิจ (ซัพพลายเออร์ก่อสร้าง)
Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Travel allowance
 • Medical insurance
 • Life insurance

Synnex (Thailand) Public Company Limited
Is this your company? Claim it now!