Construction Project Manager Jobs 2,900 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
07 April 2020
Job ID: BK-204904
ผู้จัดการฝ่าย ประเมินราคาและจัดซื้อโครงการ

วัตถุประสงค์ และรายละเอียดหน้าทีความรับผิดชอบของงาน

 • วัตถุประสงค์เบื้องต้นของงาน (Basic Job Purpose – Reason for the Job) :
  • บรรยายสั้นๆภายใน 1-2 ประโยค ว่าอะไรคือวัตถุประสงค์หลักของตำแหน่งงานท่าน และท่านคาดหวังอะไรจากตำแหน่งงาน เป้าหมายที่ต้องบรรลุผล และเป้าหมายจะส่งผลกระทบอะไรกับหน้าที่การงาน หรือองค์กรภาพโดยรวม (
  • จัดทำงบประมาณโครงการตามแผนหรือตามนโยบายการริเริ่มโครงการโดยของผู้บริหาร จัดทำงบประมาณการเตรียมพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานประจำปี  ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดจ้างผู้รับจ้างสำหรับโครงการและงานตกแต่งพื้นที่เช่าต่างๆ ให้ทันตามระยะเวลาและอยู่ในงบประมาณที่กำหนด ตรวจสอบดูแลการจ่ายเงินงวดงานก่อสร้างโครงการต่างๆและงานตกแต่งพื้นที่เช่าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาสั่งซื้อหรือสัญญาว่าจ้าง

 ความรับผิดชอบหลัก (Principal Accountabilities)

หน้าที่หลัก

 • จัดทำงบประมาณโครงการ จัดทำงบประมาณการเตรียมพื้นที่เช่า
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง,ติดตามตรวจงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
 • กำกับดูแลการส่งมอบสินค้าและบริการ
 • งานบริหารจัดการงานบุคคล, พัฒนาบุคคลากร,ทบทวนการปรับปรุงระบบงาน
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมหลักที่ปฏิบัติ

 • ประมาณการและจัดทำงบประมาณโครงการตามแผนหรือตามนโยบายการริเริ่มโครงการโดยผู้บริหาร จัดทำงบประมาณการเตรียมพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานประจำปี
 • ดำเนินการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทผู้ค้า(Vendor List) บริษัทรับเหมา(Contractor List) จัดทำข้อมูลพิจารณาคุณสมบัติของคู่ค้า(Pre-qualification)
 •  ตรวจสอบรายละเอียด ลักษณะ คุณสมบัติ ปริมาณของวัสดุ อุปกรณ์ งานจ้างเหมาตามระยะเวลาที่โครงการต่างๆต้องการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการนั้นๆตามวิธีการตามระเบียบบริษัท (ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา) ต่อรองสรุปราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกสั่งซื้อ สั่งจ้างสำหรับ โครงการและงานตกแต่งพื้นที่เช่าต่างๆให้ทันตามระยะเวลาและอยู่ในงบประมาณที่กำหนด
 • กำกับดูแล ร่วมตรวจรับการส่งมอบสินค้าและบริการสำหรับ โครงการและงานตกแต่งพื้นที่เช่าต่างๆให้เป็นไปตามข้อตกลงด้านคุณภาพ ปริมาณ และระยะเวลาที่กำหนด ตรวจสอบ เห็นชอบและนำเสนออนุมัติจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการตามความก้าวหน้าของงานจนแล้วเสร็จ
 • ร่วมตั้งเป้าหมายจากการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คุณให้โทษบุคคลตามผลการปฏิบัติงาน
 • ร่วม กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคคลากรในฝ่ายฯ,กำกับการร่วมกันทบทวนการปรับปรุงระบบงานให้คล่องตัวตามการเติบโตของธุรกิจ
 • เป็นProject Leaderในการนำการดำเนินการโครงการ( Project based assignment ในลักษณะ Matrix Organization ควบคู่ไปกับFunction based assignment)
 • .ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ค้าวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการทำงานในปัจจุบันและอนาคต

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • ผู้บริหารเห็นชอบและนำเข้าขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทันกำหนดเวลา
 • การสั่งซื้อ สั่งจ้างทันตามระยะเวลาในแผนงานและอยู่ในงบประมาณที่กำหนด
 • การส่งมอบสินค้าและบริการเป็นไปตามสัญญา
 • พนักงานฝ่ายฯตระหนักรู้ค่านิยมบริษัท, พนักงานมีศักยภาพสูงขึ้น
 • ผลประเมินProject Leader, ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน
 • มีข้อมูลความเคลื่อนไหวใหม่ๆมานำเสนอ

 ความท้าทายที่สำคัญของงาน (Major Challenges)

อธิบายประเภทของปัญหาที่ยากที่สุดที่ตำแหน่งงานต้องเผชิญในการปฏิบัติงาน หรือความท้าทายสำคัญที่พบ

ความท้าทายที่สำคัญ

 • งานโครงการจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบโดยผู้บริหาร บ่อยครั้ง ซึ่งจะกระทบกับการสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแม้ว่าจะได้สรุปสั่งซื้อสั่งจ้างไปแล้วก็ตาม  ในขณะที่จะต้องเร่งรัดแก้ไขให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาเพื่อมิให้โครงการต้องล่าช้ากว่ากำหนด และต้องไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • สภาวการณ์ปัจจุบันอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงานฝีมือ และบุคลากรด้านงานก่อสร้าง เป็นอุปสรรคอย่างมากในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
 • การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ หลายฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกบริษัทที่มักมีเป้า KPI ขัดแย้งกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด แต่มักต้องการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่คับขัน เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านเวลา

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working Relationship)

 • Designers /Engineers
 • Vendor / Contractor
 • หน่วยงานภายในอื่นๆ เช่นฝ่ายอื่นๆในฝ่ายบริหารโครงการ, ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร, ฝ่ายวิศวกรรมอาคาร, สำนักCEO,ฝ่ายการตลาด,ฝ่ายศิลป์,ฝ่ายตรวจรับและทรัพย์สิน,ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายจัดซื้อกลาง, ฝ่ายIT, ฝ่ายบัญชีการเงิน

งานที่ต้องติดต่อ

 • งานว่าจ้างออกแบบสถาปัตย์ตกแต่ง โครงสร้าง ระบบ กราฟฟิคป้าย
 • งานตกลงราคา สอบราคา หรือประกวดราคาก่อสร้างโครงการ งานตรวจรับสินค้าและบริการ
 • งานประสานเพื่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ

คุณสมบัติที่จำเป็นของตำแหน่งงาน

เพศชาย/หญิง   อายุระหว่าง 28-38 ปี

ระดับการศึกษา

 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดทำงบประมาณและงานจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า5-7ปี

สมรรถณะที่จำเป็นของตำแหน่งงาน (Competencies)

 • ความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงาน
  • ด้านการประมาณราคา
  • การจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารสัญญาก่อสร้าง
  • การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเกี่ยวกับงานสำนักงาน
  • มีความรอบรู้เรื่องแบบ, วัสดุ, เทคนิคก่อสร้าง ตกแต่ง

ทักษะที่สำคัญของตำแหน่งงาน

 • ทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรองและติดต่อประสานงาน ใช้ภาษาได้ดี
 • ทักษะการนำเสนอตัวเลขงบประมาณ   
 • ทักษะด้านการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • การมอบหมายและติดตามงาน

พฤติกรรมที่จำเป็นในตำแหน่งงาน

 • ทำงานเป็นระเบียบ ละเอียดรอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เชื่อถือได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม
 • สนใจใฝ่หาความรู้รอบตัว
 • ทนแรงกดดันได้ดี
 • ตรงต่อเวลา
 • ติดตามและตรวจสอบงานสม่ำเสมอ
Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

Siam Piwat Co., Ltd.
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด   บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด คือ ผู้นำนวัตกรรมค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ  เจ้าของและผู้บริหารโครงการระดับโลก อาทิ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน และไอคอนสยาม โดยดำเนินธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สัญลักษณ์แห่งการนำเสนอความแปลกใหม่ให้ชีวิต” (The Icon of Innovative Lifestyle) สยามพิวรรธน์ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำความคิดที่สร้างสรรค์โครงการรูปแบบใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน และสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการค้าปลีกของประเทศไทยอยู่เสมอ สยามพิวรรธน์มุ่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่เป็นที่สุดแห่งความเป็นเลิศทั้งด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และดำเนินการ ด้วยการพลิกโฉมวงการการค้าของกรุงเทพมหานครในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆซึ่งได้คว้ารางวัลมาแล้วมากมาย โดยอาศัยประสบการณ์อันลึกซึ้ง ความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นของเรา โดยตลอดระยะเวลา ๖๐ ปีที่ผ่านมาสยามพิวรรธน์มีปณิธานที่จะพัฒนาทุกโครงการเพื่อให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและคนไทยทั้งชาติ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย คุณภาพชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน Siam Piwat Co. Ltd. Siam Piwat is the leading world-class retail and real estate developer, and one of the best in the region. Our emphasis is always on being the first. Not only are we first in introducing revolutionary concepts for our world-class projects such as Siam Center, Siam Discovery, Siam Paragon and ICONSIAM - creating unparalleled experiences and meeting the constantly changing demands of customers.  Siam Piwat is also a thought leader in creating distinctive, tailor-made properties which set new benchmarks for the country’s retail business. Siam Piwat is committed to developing world-renowned properties that embody excellence in design, construction, and operation. We have been reshaping Bangkok’s commercial landscape with our award-winning property developments, utilizing our depth of experience, expertise, and passion. Throughout 60 years, Siam Piwat has a noble obligation and mission to uphold, that each of our initiative must contribute to Thailand’s economic growth and bring pride to Thailand and its citizens. We are committed to elevating the quality of life of Thai people     สวัสดิการ : โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี  ประกันสังคม ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี กับโรงพยาบาลชั้นนำ โครงการสวัสดิการสะสมทรัพย์เพื่อเกษียณอายุ แบบสมัครใจ กับ AIA โครงการประกันอุบัติเหตุ ชุดฟอร์มพนักงาน 3 ชุด/ปี (เฉพาะบางตำแหน่งงาน) คูปองอาหาร สำหรับวันทำงานพิเศษ โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เงินกู้ยืมต่างๆ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี บ้านพักสวัสดิการ (เฉพาะบางตำแหน่งงาน) ที่จอดรถฟรี สำหรับพนักงาน (ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป) บัตรส่วนลดในการซื้อสินค้า สำหรับพนักงาน 20% (เฉพาะบางตำแหน่งงาน) รางวัลอายุยาวนาน และรางวัลเบี้ยขยัน  

Is this your company? Claim it now!