งาน วิเคราะห์การลงทุน 779 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

03 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-60053
ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน (ตราสารหนี้)

Job Code :  GPF-2019-167

หน้าที่หลักของตำแหน่ง

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้และผู้ออกตราสารหนี้ และความเสี่ยงด้าน Settlement  อันเกิดจากคู่ค้าตราสารหนี้ เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้จัดการกองทุนและผู้บริหารได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และร่วมบริหารกองทุนตราสารหนี้

กรอบความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ โดยประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต ภายใต้กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผลการวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการลงทุนใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจอนุมัติวงเงินลงทุน รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ พิจารณาทบทวนวงเงินให้เหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเครดิตและกฎระเบียบ และให้คำแนะนำด้านการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตต่อฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
 • ประเมินคู่ค้าตราสารหนี้ ภายใต้กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผลให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการลงทุนใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจอนุมัติวงเงิน Settlement  รวมถึงติดตามทบทวนคู่ค้าและวงเงินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
 • ร่วมบริหารการลงทุนของกองทุนภายใต้ความรับผิดชอบให้มีผลการลงทุนที่ดีเมื่อเทียบกันกับ Benchmark โดยมีการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย กฎหมาย กฏระเบียบ และข้อจำกัดต่างๆของกองทุน ฯลฯ
 • ติดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ดูแลให้บุคลากรในทีมงานทราบและปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศดังกล่าว
 • ร่วมพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย กฎระเบียบ และระบบงาน ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารหนี้ด้านเครดิตกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 • ให้คำปรึกษาบุคลากรในทีมงานให้มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์ ตลอดจนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงานมากขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรีขี้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์การลงทุน หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-5   ปี
 • ความรู้ด้านบัญชี การเงินและทักษะด้านการวิเคราะห์ มีประสบการณ์หรือผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น CFA, CISA  
 • มีทักษะการเขียน, ทักษะการนำเสนอ, ทักษะการวิเคราะห์

Interested applicants: please visit Government Pension Fund Website for job application.


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Government Pension Fund (GPF)
 URGENTLY REQUIRED !!! กอง ทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นกองทุนที่รัฐจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันมีสินทรัพย์ประมาณ 680,000 ล้านบาท ให้บริการสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการ เมื่อออกจากราชการ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ และเพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก รวมทั้งมีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินออมภายในประเทศ และส่งเสริมการลงทุนอันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที