งาน เร่งรัดหนี้สิน 36 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

23 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-180947
เจ้าหน้าที่ควบคุมสินเชื่อ

 ขอบเขตของงาน (Scope of Work)

  • ตรวจทานใบอนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามนโยบาย / ระเบียบธนาคาร
  • ตรวจสอบเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อ อำนาจการอนุมัติสินเชื่อ
  • ติดตามรายการขอยกเว้น ผ่อนผันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำรายงานการขอยกเว้น ผ่อนผันต่างๆ

 คุณสมบัติ (Qualification)

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านกฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน, ระบบงาน AS400
  • มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจบริการ
  • ทักษะในการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมได้ดี

รายละเอียดงาน:

Land and Houses Bank Public Company Limited
https://lhfg.listedcompany.com/
From the country’s largest asset-based and most secured property developer with the highest market share… we are now becoming... the intergrated financial institution for new generations. Time Deposit, Housing Loan, Commercial Loan, Corporate Loan (SMEs) You…are a part of our pioneering team.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที