งาน บริหารกองทุน 30 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-150184
Senior Accounting Analyst/บัญชีบริหาร (ฐานข้อมูลการเงิน)

Job Description:

 • ศึกษาการทำงานของระบบงานด้านบัญชี ได้แก่ Oracle Cloud GL, Account Reconciliation Cloud System (ARCS) รวมทั้งระบบอื่นในอนาคตที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน
 • ดำเนินการตามกระบวนการขอเปลี่ยนแปลงผังบัญชี ค่าตัวแปร  และรายงานในระบบงานด้านบัญชีตามแบบคำขอ
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ  วิเคราะห์และสรุปผลเพื่อนำเสนอหัวหน้ากลุ่ม  ดูแลจัดการให้มีการจัดทำรายละเอียดข้อกำหนด  ขั้นตอนและกรณีทดสอบ  และติดตามผลจนกว่าระบบงานสามารถใช้ได้จริง
 • กำหนดแนวทางและให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการจัดทำรายละเอียดข้อกำหนด (Functional Specification) กรณีที่ต้องทำการพัฒนาโปรแกรมงานระบบงานด้านบัญชีให้รองรับความต้องการตามแบบคำขอที่ผ่านการอนุมัติ  รวมทั้งพิจารณาทบทวนความครบถ้วนถูกต้อง และความเหมาะสมก่อนการนำเสนอหัวหน้ากลุ่มเพื่อพิจารณาและขออนุมัติ
 • ควบคุมดูแล และแก้ปัญหาในการทำงานของระบบงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความผิดปกติ/ความบกพร่องที่เกิดจากการทำงานของระบบงาน และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ โดยติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอกธนาคารในการพิจารณาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลให้มีการปรับปรุงคู่มือให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ
 • จัดทำทะเบียนคุมเอกสารต่างๆ  และจัดเก็บเอกสารตามทะเบียนคุมให้ครบถ้วนอย่างมีระเบียบ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานโครงการต่างๆ

Qualifications:

 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ด้านบัญชีบริหาร เศรษฐศาสตร์ บริหารการเงิน MIS
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านงายบัญชี การเงิน การวางระบบและการนำโปรแกรมงานด้านบัญชีสำเร็จรูป     ด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดี โดยเฉพาะ Ms. Excel และ Ms. Access 

If you require more information, please contact Khun Preyanan or Khun Siriporn Tel. 02-685-7853


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Bangkok Bank Public Company Limited
https://www.bangkokbank.com/en

URGENTLY REQUIRED !!! Bangkok Bank Public Company Limited With 12 million customers and a branch network that reaches across the community we touch the very heart of Thailand. And we believe it is the efforts of all our people that has led to our success for nearly 60 years.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที