งาน บริหารสินทรัพย์ 27 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-157706
Finance Manager/ผู้จัดการแผนกการเงิน

Responsibility:

 • กำหนดนโยบายการวางแผนงาน ตลอดทั้งระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การงบประมาณ การรายงาน การควบคุม
 • บริหารงานด้านการเงินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้เงื่อนไข และนโยบายของบริษัทโดยมีความถูกต้องและทันเวลา
 • ดำเนินการให้มีการควบคุมทางการเงินอย่างเหมาะสม สามารถตรวจสอบได้
 • จัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์กระแสเงินสด งบประมาณ และประเมินสถานการณ์การเงินของบริษัท (Cash Flow)
 • มีการจัดสรร และหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอแก่ความต้องการของบริษัท โดยคำนึงถึงต้นทุน และการจัดการให้ได้ทันเวลา
 • บริหารจัดการเงินคงเหลือของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • จัดทำรายงานทางการเงิน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร และนำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานเมื่อพบปัญหา
 • ควบคุม และตรวจสอบทรัพย์สินการบริหารทรัพย์สิน และหนี้สินทุกประเภทของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพตามความเป็นจริงโดยครบถ้วน
 • ประสานงานกับธนาคาร ,บริหารอัตราความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 • ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายเดือนกับงบประมาณ
 • แก้ไขปัญหา /ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานรับนโยบายต่างๆจากผู้บริหาร ,ติดตาม และทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้ในงาน และพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสามารถพัฒนางาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification:

 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - โท สาขาบัญชี ,การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ การทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 10 ปี และเป็นผู้บริหารด้านการเงิน ,การลงทุนอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ ,มีความเป็นผู้นำ และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน ,สามารถบริหารทีมได้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • เป็นนักวิเคราะห์และแก้ไขปัญาหได้ดี ,มีความสามารถในการบริหารจัดการและวางแผน
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายภาษีอากร และงบการเงินเป็นอย่างดี - มีความสามารถในการนำเสนองาน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น MS. Office และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Account software / ERP
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที