งาน บริหารสินทรัพย์ 85 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

10 กรกฎาคม 2562
รหัสงาน: BK-108513
ตำแหน่งงาน: หัวหน้าทีมบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (VP)

      วางแผนและจัดทำรายงานเกี่ยวกับ Asset and Liability Management (ALM) ภายใต้รูปแบบและกรอบความเสี่ยงที่กำหนด ร่วมทดสอบแผนด้านความเสี่ยง การจัดทำกลยุทธ์ การพัฒนาระบบ ALM และ MIS อย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบการทำ Presentation และเอกสารการประชุม ALCO และ Money Desk การนำเสนอข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา ติดตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด และรายงานผู้บริหาร ประสานงานกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาด้านความเสี่ยง จัดทำ Funds Transfer Pricing (FTP)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดทำรายงานเกี่ยวกับ Asset and Liability Management (ALM) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารสิ้นทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) ผู้บริหาร   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำรายงานเกี่ยวกับ Asset and Liability Management (ALM) ตามรูปแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด  รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลและเข้าชี้แจงต่อผู้ตรวจสอบธปท. และผู้ตรวจสอบภายใน

-วางแผนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ความเสี่ยงภายใน จัดทำโครงสร้างต้นทุนทางการเงิน (Funds Transfer Pricing)

- ประสานงานหลักด้าน ALM ร่วมกับสายบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- พัฒนาระบบ ALM และ MIS เพื่อปรับฐานข้อมูลและกระบวนการในการทำรายงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเสนอแนะรูปแบบรายงานที่ผู้บริหารควรจะต้องใช้ตัดสินใจ

- ติดตามกรอบความเสี่ยงด้าน ALM ประเมินสถานการณ์ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

คุณสมบัติ:

- ปริญญาตรี/โท สาขา การเงิน เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการข้อมูล (MIS)

- มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนโครงสร้าง ALM และ FTP เข้าใจหลักเกณฑ์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นอย่างดี และร่วมทดสอบกรณีวิกฤตต่างๆ (Stress Test) และ แผนฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง

- มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงาน และแหล่งข้อมูลด้านการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM)  และประสบการณ์ในการจัดทำข้อมูล ALM

- มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการใช้หรือเคยร่วมในโครงการพัฒนาระบบ ALM และ MIS

- มีประสบการณ์ในการจัดทำข้อมูล ALM/FTP และนำเสนอข้อมูลในคณะกรรมการ ALCO อย่างน้อย 2 ปี สามารถประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับข้อมูล ALM/FTP

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office ได้ดี(Word, Excel, Power Point, and Access)

 

 

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

         209 อาคารเค ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-495-3525

 

 

 

 


รายละเอียดงาน:

Kiatnakin Bank Public Company Limited
http://kiatnakin.co.th/
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจพาณิชย์ให้บริการด้านการเงินและการลงทุน โดยมุ่งเน้นการทำธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยครอบคลุมการบริการเงินฝาก ธนบดีธนกิจ ธุรกิจเช่าซื้อ และสินเชื่อธุรกิจเฉพาะกลุ่ม และด้วยการร่วมกิจการกับ บมจ.ทุนภัทร ภายใต้ชื่อ ‘กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร’ ทำให้ธนาคารมีความสามารถในการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร ตอบสนองทุกความต้องการครอบคลุมทุกธุรกิจกับลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าสถาบัน ทั้งในส่วนของลูกค้าธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน นอกจากนี้ ในปัจจุบันสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของธนาคารเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว ซึ่งทำให้ธนาคารมีความพร้อมในการเติบโตในอนาคต เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน กำลังมองหาบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จในอาชีพ พร้อมร่วมเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา Kiatnakin Bank Public Company Limited (KKB) is an emerging commercial bank which provides financial and investment services based on our specialization. Service domain covers retail deposit and lending, Wealth Management, Hire Purchase and Focused-segment Commercial Lending. Through merging with Phatra Capital Public Company Limited, Kiatnakin Phatra Financial Group has been formed, which helps enhance and broaden KKB’s products and services. At present, KKB has been serving needs of all types of customers: Individual, Corporate and Institutional clients. Current assets under management has been doubled and become growth platforms for KKP’s future expansion. To support our growth strategy, our Bank is looking for the high caliber talents; who demonstrate knowledge and competency, creativities, team-orientation, and strong aspiration for professional successes, to join us in the path for future growth.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที