Chief Information Officer (CIO) Jobs 392 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
16 July 2019
Job ID: BK-110229
Chief Information Officer (CIO)

Job Purpose :

รับผิดชอบการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และกำกับดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารความสำเร็จของโครงการ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมหรือการนำเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และสร้างความสามารถทางการแข่งขัน

 

Responsibilities :

 

 • กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานระยะสั้นและระยะยาว และสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการเจริญเติบโตของบริษัททั้งในปัจจุบันและในอนาคต
 • พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทให้ทันสมัย รวดเร็ว มีความปลอดภัย สามารถตอบสนองต่อการบริการลูกค้า และการใช้งานภายในองค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
 • รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ งานด้านการพัฒนาโปรแกรม งานด้านการดูแลระบบ Infrastructure/Architecture, ระบบฐานข้อมูล, ระบบความปลอดภัย งานด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เช่นTelecommunications, Computer Network, Computer และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
 • รับผิดชอบการดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย (PMO) ร่วมกับทีมที่ปรึกษาภายนอกและหน่วยงานภายในต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา
 • ร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ และริเริ่มนำเสนอแนวทางดำเนินการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการทำงาน
 • กำหนดและจัดทำนโยบายแนวทางดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ มีการใช้งานและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบกำกับดูแล บริหารจัดการทีมบุคลากร ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ให้ทำงานอย่างปีประสิทธิภาพ และมีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน มีการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี  และมีความผูกพันธ์ต่อองค์กร

 

Qualification :

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาตร์หรือวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน IT อย่างน้อย 12 ปี และเคยดำรงตำแหน่งระดับบริหารมาไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • มีประสบการณ์งานด้าน Technical infrastructures, Data architectures, Server, Security, Network และ Software development
 • มีความรู้ด้านธุรกิจควบคู่ไปกับความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • มีภาวะผู้นำสูง มีทักษะด้านการบริหาร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการบริหารโครงการ 
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

Location  

 • สำนักงานใหญ่
 • ปฏิบัติงาน 5 วันต่อ/สัปดาห์ 

 
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : ตึก Pearl Bangkok ใกล้ BTS อารีย์ 
โทรศัพท์ : 065-5173289
โฮมเพจ : http://www.pruksa.com/career

 


Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Medical insurance
 • Life insurance

Pruksa Real Estate Public Company Limited
https://www.pruksa.com
Pruksa Real Estate Public Company Limited ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศไทย ผู้สรรค์สร้างพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรที่ มีความสามารถ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต “พฤกษา ที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หนึ่งในตลาด”  

Is this your company? Claim it now!