งาน วิเคราะห์การลงทุน 178 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-149656
Assistant Accounting Manager - GL

Location: Pakfood Public Company Limited (Chongnonsee)

 

Responsibilities : 

 • กำกับดูแลการบันทึกบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายและปรับปรุงบัญชีเพื่อส่งผลให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน  และงบการเงินประจำปีพร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดประกอบงบให้เสร็จทันกำหนดเวลา
 • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทแต่ละรายการ อาทิเช่น รายการค้างรับ / รับล่วงหน้า,ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและรายการต่างๆที่ผิดปกติ
 • สามารถสอบทานและกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งทำรายการมาจากแผนกอื่นให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • สามารถกระทบยอดเพื่อคำควณภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีทุกระบบทั้งภายในและภายนอก
 • สอบทานความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสดย่อย พร้อมทั้งจัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ งานบันทึกบัญชีทุกรายการต้องมีหลักฐานเอกสารถูกต้อง พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้จัดการปรับปรุงการทำงานในระบบการการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
 • สนับสนุนการพัฒนา  ฝึกฝนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้สมาชิกในทีม  GL  และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ประสานงาน/นำส่งเอกสาร  ควบคุม ตรวจสอบ /บันทึกประกันภัยของบริษัททุกประเภท
 • ประสานหน่วยงานภายในอื่นๆที่ขอข้อมูลเพื่อจัดส่งหน่วยงานภายนอกตามได้รับมอบหมาย

 

Qualifications :

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางบัญชีและงบการเงินอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารปิดบัญชีได้ และมีความรู้ทางด้านภาษี
 • ระเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 

Interested applicants can apply directly by click "Apply Now" 

All applications will be treated strictly confidential. We thank all applicants for their interest, however, only those selected for an interview will be contacted.

 Contact: Khun Chayanee Duangtakum (Tel. 082-691-5134)


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

THAI UNION GROUP PCL.
http://www.thaiunion.com/en
About Thai Union Group PCL (TU): Thai Union Group PCL is the world’s seafood leader bringing high quality, healthy, tasty and innovative seafood products to customers across the world for almost 40 years. Today, Thai Union is regarded as the world’s largest producer of shelf-stable tuna products with annual sales exceeding THB 125 billion and a global workforce of over 46,000 people who are dedicated to pioneering sustainable, innovative seafood products. The company’s global brand portfolio includes Thai-leading brands Sealect, Fishoม and Bellotta and market-leading international brands such as Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar, and Rügen Fisch As a company committed to innovation and globally responsible behaviour, Thai Union is proud to be a member of the United Nations Global Compact, and a founding member of the International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). Its work in sustainability has been recognised by its inclusion in the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) Emerging Markets in 2014.  In 2015 Thai Union was listed in the index for the second year in a row with a 67 percent increase in its overall score driven by improved performances across its environmental, economic and social criteria.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที