กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

01 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: SP-14920
Accounting & Financial Manager/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ควบคุมการทำบัญชีต้นทุน และบัญชีประเภท รวมถึงการปิดงบให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • บริหารงบกระแสเงินสด และงบการเงินอื่นๆ
 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอบบัญชีและตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทฯ
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่น การจัดทำงบประมาณ ดูแลการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่กำหนดไว้
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี, การเงิน หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 • เพศ ชาย / หญิง  อายุ 40 - 50 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีเอกสารรับรอง CPA / CPD
Duties and Responsibilities
 • Control cost accounting and other accounts. Closing budgets in accordance with the company's operations.
 • Cash flow management and other financial statement.
 • Coordinate with the auditor and related departments in the audit and inspection of company assets.
 • Coordinate with other department. Budgeting and use of budgets in accordance with the plan.
Qualification
 • Bachelor's degree in Accounting, or Finance of other relevant fields.
 • Male / Female, Age 40 - 50 years.
 • 5 years of experience in accounting and financial.
 • Good in English conversation and writing.
 • Must Have CPD / CPA Certificate.

Interested candidates are invited to submit application via APPLY NOW

รายละเอียดงาน:

Muang Thong Aluminium Industry Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที